เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง

การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ

ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อน และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2564 และกฏกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยกรณีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ

แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามฏกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

ที่จะต้องมีการจัดทำสัญญาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชน ซึ่งตามข้อ 4 ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักอัยการสูงสุ

ร่วมกันกำหนดรายละเอียดและสาระสำคัญที่จำเป็นในสัญญาหากดำเนินการแล้วเสร็จกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป


โดยมีเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย