เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

    ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง)

ด้วยสำนักสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การเตรียมความ

พร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งได้จัดทำประกาศ เรื่องขึ้นทะเบียนใช้น้ำบาดาลของผู้รับอนุญาตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และให้

หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือมายังท่านเตรียมความพร้อม ในการ

ดูแลประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การติดตามสถานการณ์ เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้ง ให้ความรู้แก่ประชาชน

ในการป้องกันโรค เช่นโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ตรวจความสะอาดของตลาดสด ร้านอาหารต่างๆ

เป็นต้น