เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้ง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกท่านทราบ ในกรณีที่ท่าน

ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ 21-27 มีนาคม 2564 หรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564