เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษา กศน. (ใหม่) ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

  ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง

เรื่อง รับสมัครนักศึกษา กศน. (ใหม่) ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

.....................................................

ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง ประสงค์จะรับสมัคร

นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ใหม่) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาส

ทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม

ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง จึงประกาศ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

๑.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์๑ ฉบับ

๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน๒ ฉบับ

๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน๑ ฉบับ

๑.๔ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือนรูป๓ ฉบับ

(หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่น)

๑.๕ สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม๓ ฉบับ

       (กรณีประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนให้แนบสำเนาใบลาออกมาด้วยจำนวน ๓ ฉบับ)

ตัวอย่างเช่น เรียนถึงระดับ ม. ๒ แล้วประสงค์จะเทียบโอนให้นำสำเนาวุฒิ ป. 5 จำนวน ๓ ฉบับ

และสำเนาใบลาออก ม. ๒ ที่มีเกรด / ผลการเรียนจำนวน ๓ ฉบับ

. วันเวลาและสถานที่ในการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๔ ธันวาคม

๒๕๖๓ ไม่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ กศน. อำเภอพระประแดงและ กศน. ตำบลที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพระประแดง ทุกแห่ง