เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์

 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID 19

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนบางกลุ่มขาดรายได้

มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับจัดหาอาหารให้กับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นกลุ่มวัยที่เปราะบางต้องได้รับ

สารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย จากสถานการณ์ดังกล่าว

จึงนำมาซึ่งการระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหาซื้อนมผงสำหรับเด็ก ดังนั้น

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริจาคและขอรับบริจาค และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 กรมอนามัย จึงได้จัดทำแนวทาง

การบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง...