- ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ

พิมพ์
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ จาก กระทรวงวัฒนธรรม

 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ

 ตามที่ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อ

เพิ่มขึ้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดทำประกาศกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวง

วัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่

ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 และประกาศกระทรวง

วัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ทั้งนี้

สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้จัดทำสื่อ (คลิปวีดิโอ) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี

พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค นั้น

เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่

ในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเพื่อช่วยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง หรือชุมชน วัด ศาสนสถานหรือสถานที่ที่คาดว่า

อาจจะมีแนวโน้มจัดงานหรือจัดกิจกรรมที่รวมผู้คนจำนวนมาก 

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.m-culture.go.th/samutprakan