เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฝึกอาชีพ ประจำปี 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                      ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

        เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอเชิญชวนให้ชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพรายเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

        1. โครงการอบรมฝึกอาชีพการร้อยมาลัย

             อบรมในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.

             รับจำนวน 30 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

        2. โครงการอบรมฝึกอาชีพการร้อยมาลัย

             อบรมในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.

             รับจำนวน 30 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ขอรับใบรับสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคมชั้น 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์

02-363-9800 ต่อ 835 (ในวันเวลาราชการ)