เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                              ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      เรื่อง กิจกรรมอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                                                    (COVID-19) 63

ด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะจัดกิจกรรมอบรมโครงการ

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าอบรม

คือเจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู่้ประกอบการร้านอาหาร 

ชมรมร้านเสริมสวย ครู และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

โดยแบ่งการออบรมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว สามารถ

แจ้งชื่อ ที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานป้องกันและควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 083-997-7848 ในวัน เวลา ราชการ