เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

.......................................................................

ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลซึ่งเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้

ความเห็นชอบจำนวน ๒๒ เรื่องนั้น

บัดนี้สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวดัง

รายละเอียดบัญชีแนบท้ายที่ลิ้งด้านล่างนี้

****รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย