เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ตารางน้ำขึ้นน้ำลงเดือน กย. 2562 ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

1.ตารางน้ำขึ้นน้ำลง พ.ศ.2562 ป้อมพระจุลจอมเกล้า (สมุทรปราการ) กรมอุทกศาสตร์แจ้งว่า

ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2562 น้ำขึ้นสูงสุด 3 เมตร เหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด ขึ้นไปดังนี้

วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 19.45 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.24 เมตร

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 20.03 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.19 เมตร

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 20.20 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.12 เมตร

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 20.33 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.02 เมตร

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา  17.34น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.01 เมตร

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 17.56 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.05 เมตร

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 18.15 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.06 เมตร

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 18.34 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.06 เมตร

วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 18.54 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.04 เมตร

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 19.14 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.00 เมตร

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.31 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.01 เมตร

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.14 เมตร

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 17.26 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.21 เมตร

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 17.50 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.23 เมตร

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 18.14 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.20 เมตร

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.34 น. น้ำขึ้นสูงสุด 3.15 เมตร


2.จังหวัดสมุทรปราการจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการดังนี้

2.1 แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง

พื้นที่ลุ่มต่ำให้คนของปลั๊กไฟขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นน้ำ

2.2 กรณีเกิดน้ำท่วมผิวจราจรให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สูบระบายน้ำเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ท่อระบายน้ำ ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน วางแผงปิดกั้นช่องทางจราจรประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางผ่านสื่อ

จส. FM 100 และ สวพ. 91

2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นโทรทัศน์คนท้องถิ่นกำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร

แจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง

2.4 ค่ะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้จังหวัด

ทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดทางโทรศัพท์โทรสาร 0 2382 6040 - 1

2.5 สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย


ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้