เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

บางหญ้าแพรก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                         

ตำบล บางหญ้าแพรก

ที่ชื่อชุมชนหมู่ที่   ชื่อประธานชุมชนที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1ท้องคุ้งพัฒนา1,2นาย วินัย  โหมดวัฒนะ70 ม.202-754-4811 / 081-659-9133
2ชาวท้องคุ้งสามัคคี3นาง จงดี  เพ็งจันทร์3/4 ม.3081-855-8955
3วัดแหลม4น.ส. พิมพา  เจ็งใจบุญ33/2 ม.402-385-9771 / 089-990-5394
4ด่วนพัฒนา5นาย เมี้ยน  เกตุกิ่ง5/26 ม.5089-895-1534
5มอญเดิงฮะโมก6นาย สมพิศ  มงคลพันธ์22 ม.6089-504-0579
6ปู่เจ้า7น.ส. ทัศนีย์  ศรศิริ53/1 ม.7086-819-5690
7ถนอมสุข8นาย พัชรินทร์  แสงสว่าง34/13 ม.8086-662-8205
8รวมใจธรรม9นาย ไพโรจน์  บุญเพ็ง36/2 ม.9085-169-1538
9อิสระพัฒนา หมู่ 1010นาย เดช   ชุมทอง35/19 ม.10085-083-4600
10หมู่ 11 พร้อมใจก้าวหน้า11น.ส. วันทนา  ไตรรัตน์49/61 ม.1102-755-8487 / 084-332-8081
1111-12 พร้อมใจสร้างสรรค์11,12น.ส. บังอร  ไวยวิรา13 ม.1202-755-8133 / 089-649-3985
12คลองท้ายเมือง13นาง บุญชู  นุชประมูล15/12 ม.1302-754-5403 / 087-505-3140
13เทพพัฒนา14,15นาง จงจิต   ยิ้มน้อย2/47 ม.1502-385-9054
14วัดบางหญ้าแพรก16นาย สมจิตต์   นิลรัตน์20/10 ม.16085-841-6545
15ร่วมพัฒนา17นาย น้ำทิพย์   สยาม19/168 ม.17086-103-0196
16ศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 1818นาย สมปอง   ปานอินทร์2 ม.18089-502-5276
17อยู่เจริญ 1919นาง แก้วใจ   ศรีมา14/10 ม.19085-156-3871
18ประชารวมใจ20นาย สุวัฒน์  ฉิมเจริญ31/3 ม.20081-804-2900
19หมู่ที่ 21 วัดบางหญ้าแพรก21นาย สุชิน   รอดทับทิม3/1 ม.2102-754-5184 / 089-769-2951
20หมู่ 22 วัดบางหญ้าแพรก22นาย สมศักดิ์   เทศเรือง5/1 ม.2202-754-5345 / 081-351-7958