เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ชี้แจงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

.......................................................................

ด้วยสำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตามมาตรา 26-28 แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขอความร่วมมือให้ท่านได้ตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมยืนยันกรรมสิทธิ์

ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทางเทศบาลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีฯจัดส่ง

เพื่อประโยชน์สำหรับตัวท่านหากข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน ขอให้ท่านนำเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบได้ที่

สำนักคลัง ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันได้รับหนังสือ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลฯ ถือว่าข้อมูลนั้น

ถูกต้อง กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามตรวจสอบฯ ตามประกาศเทศบาลฯ

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และจะประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงานเทศบาล

เมืองปู่เจ้าสมิงพราย(ชั้น1) และผ่านเว็บไซต์  www.poochaosamingprai.go.th หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สำนักคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-3639800

ต่อ 847,849 โทรสาร 02-3639809  จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน