-ชี้แจง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

พิมพ์
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

……………………………………………..

เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจา –

นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และ

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ฯลฯ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษี มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ,

สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด เกี่ยวกับ ประเภท จำนวน ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการใช้ประโยชน์ อายุ

โรงเรือน แผนผังบริเวณพร้อมถ่ายรูป และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการประเมินภาษี โดยแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีรายชื่อดังนี้

ชุดที่ ๑ รับผิดชอบตำบลสำโรงและตำบลสำโรงใต้

๑. นายกิตติคุณ  กุศลคุณ           เป็นหัวหน้าชุดสำรวจภาคสนาม

๒. นางจิราภรณ์  เจริญวงษ์         เป็นผู้ช่วยสำรวจภาคสนาม

๓. นายวิเชียร    ทับทอง            เป็นผู้ช่วยสำรวจภาคสนาม

๔. นางสาวสมใจ พงพุฒ            เป็นผู้ช่วยสำรวจภาคสนาม

ชุดที่ ๒ รับผิดชอบตำบลสำโรงกลาง,ตำบลบางหัวเสือ,ตำบลบางหญ้าแพรก

๑. นายนิธิพล     นับสิบ             เป็นหัวหน้าชุดสำรวจภาคสนาม

๒. นางสุมาลี     กุศลส่ง            เป็นผู้ช่วยสำรวจภาคสนาม

๓. นางสาวชลิดา เรืองภัทรชัย      เป็นผู้ช่วยสำรวจภาคสนาม

๔. นางขวัญใจ    อิทธิพรประเสริฐ  เป็นผู้ช่วยสำรวจภาคสนาม

วัน/เวลาปฏิบัติงาน

๑. วันจันทร์ – วันศุกร์     ในเวลาราชการ   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๒. วันจันทร์ – วันศุกร์     นอกเวลาราชการ ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

๓. วันเสาร์ – วันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

จึงขอประชาสัมพันธ์เจ้าของทรัพย์สินและสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่สำนักคลัง ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๒-๓๖๙๙๘๐๐ ต่อ ๘๔๗,๘๔๙

ในวันเวลาราชการ ***อนึ่ง ให้ยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ และให้ใช้ประกาศนี้แทน