เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7949 (เบอร์ 21) ลงวันที่ 29 เม.ย. 65

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7949 (เบอร์ 21)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.......................................................................

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ไมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7949 (เบอร์ 21)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้ง

รายชื่อต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7949 (เบอร์ 21)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจุฑามาศ ปุณขันธุ์ (ผู้ตรวจรับพัสดุ)

นักสุขาภิบาลปฏิบัติการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ :  ทำการจรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น


****รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย