เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สอบถามประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   สอบถามประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

.......................................................................

เนื่องจากมีผู้สอบถามข้อสงสัยคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ข้อ 3.7 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

ตามข้อ 1.13 ต้องมีคุณสมบัติรองรับการเรียกใช้งานหน่วยความจำหลัก(RAM) ได้จริงไม่น้อยกว่า 4 GB นั้น

ข้อเท็จจริง

1. ขอบเขตงาน (TOR) ข้อ 3.7 กำหนดไว้ว่า "ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามข้อ 1.13

ต้องมีคุณสมบัติรองรับการเรียกใช้งานหน่วยความจำหลัก (RAM) ได้จริงไม่น้อยกว่า 4 GB และไม่ได้กำหนด

ให้มีผลผูกพันกับคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ข้ออื่นแต่อย่างใด"

2. จากการประสานงานกับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มีข้อสงสัยในคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ ควรให้ผู้เสนอราคาทดสอบคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ

โดยติดตั้งกราฟฟิกแยกและปิดการเรียกใช้งานหน่วยความจำหลัก (RAM) ของระบบกราฟิก

On board/On CPU และนำเสนอเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ในรูปเอกสาร

หากผลทดสอบปรากฏว่าระบบปฏิบัติการสามารถเรียกใช้งานหน่วยความจำหลัก (RAM)

ที่ติดตั้งไว้ แสดงว่าระบบปฏิบัติการนั้นไม่ขาดคุณสมบัติ