เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ITA ประจำปี พ.ศ. 2564


alt


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

 • O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

การปฎิบัติงาน

การให้บริการ

 • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

 • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

 • O3เจตจำนงของผู้บริหาร
 • O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน