คุณกำลังอยู่ที่ :

โรงเรียนสิริเบญญาลัย

อีเมลพิมพ์PDF
(14 โหวต)

โรงเรียน สิริเบญญาลัย

โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้อันประเสริฐ

     โรงเรียนสิริเบญญาลัย นามอันได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันมีความหมายว่า  "โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้อันประเสริฐ" และพระราชทานราชนุญาตให้อันเชิญอักษรพระนามาภิไธย "สธ"

ที่ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ชาวเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  นับเนื่องมาตั้งแต่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ในการเริ่มก่อสร้างโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน

2552