เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม
อบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 61 (กองการศึกษา)อบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 61 (กองการศึกษา) (28)
สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา)สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา) (102)
โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน  61 (สำนักปลัด)โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน 61 (สำนักปลัด) (23)
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 61 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 61 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (37)
อบรมอาสาประชาสัมพันธ์ ปี61 (กองวิชาการและแผนงาน)อบรมอาสาประชาสัมพันธ์ ปี61 (กองวิชาการและแผนงาน) (25)
โครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาลโครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาล (13)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน (11)
การแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (25)
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (18)
กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (24)
“ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ” ประจำปี พ.ศ.2561“ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ” ประจำปี พ.ศ.2561 (22)
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน”โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน” (4)
กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางหัวเสือกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ (1)
โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย (13)
โครงการยุวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการยุวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (21)
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่นโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอื่น (29)
โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี 2561โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี 2561 (12)
โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2561โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2561 (24)
โครงการประกวดมารยาทไทย/โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  ประจำปี 2561โครงการประกวดมารยาทไทย/โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 (75)
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2561โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 (27)
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (26)
โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ  ประจำปี 2561โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2561 (16)
โครงการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2561โครงการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 (26)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (34)
โครงการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโครงการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (15)
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (31)
การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (70)
โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓Rsโครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓Rs (27)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนด้วย “ถังหมัก รักษ์โลก” (Green cone)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนด้วย “ถังหมัก รักษ์โลก” (Green cone) (25)
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน61โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน61 (15)
การประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติการประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (46)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2562การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2562 (20)
พิธีเปิดห้องกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายพิธีเปิดห้องกายภาพบำบัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (33)
โครงการกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันโครงการกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชัน (26)
โครงการอบรมฝึกอาชีพการทำอาหารโครงการอบรมฝึกอาชีพการทำอาหาร (23)
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2562โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2562 (16)
โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พ.ศ.2562โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พ.ศ.2562 (24)
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)  พ.ศ.2562โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) พ.ศ.2562 (15)
รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนครรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (18)
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 12/12/61โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 12/12/61 (18)
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ 2562โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ 2562 (28)
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน (36)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (24)
โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร”โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร” (40)
การอบรมการจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562การอบรมการจัดทำแผนชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (42)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562  (26)
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 62โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 62 (18)
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง2562โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง2562 (25)
งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (137)
โครงการอบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์โครงการอบรมความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (17)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (11)
โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2562โครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (24)
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล)กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล) (24)
 
Powered by Phoca Gallery