คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม
อบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 61 (กองการศึกษา)อบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน 61 (กองการศึกษา) (28)
สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา)สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา) (102)
โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน  61 (สำนักปลัด)โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน 61 (สำนักปลัด) (23)
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 61 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 61 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (37)
อบรมอาสาประชาสัมพันธ์ ปี61 (กองวิชาการและแผนงาน)อบรมอาสาประชาสัมพันธ์ ปี61 (กองวิชาการและแผนงาน) (25)
โครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาลโครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาล (13)
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน (11)
การแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายการแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (25)
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (18)
กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (24)
“ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ” ประจำปี พ.ศ.2561“ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ” ประจำปี พ.ศ.2561 (22)
โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน”โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน” (4)
 
Powered by Phoca Gallery