คุณกำลังอยู่ที่ :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
162
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 เวลา 14:15 น.

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

HitsPercentGraph
มากที่สุด
58 35.8%
น้อยที่สุด
51 31.5%
มาก
22 13.6%
ปานกลาง
19 11.7%
น้อย
12 7.4%