คุณกำลังอยู่ที่ :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
169
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 เวลา 14:38 น.

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

HitsPercentGraph
มากที่สุด
59 34.9%
น้อยที่สุด
54 32%
มาก
23 13.6%
ปานกลาง
20 11.8%
น้อย
13 7.7%