คุณกำลังอยู่ที่ :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
173
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 11:08 น.

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

HitsPercentGraph
มากที่สุด
61 35.3%
น้อยที่สุด
55 31.8%
มาก
23 13.3%
ปานกลาง
21 12.1%
น้อย
13 7.5%