คุณกำลังอยู่ที่ :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
167
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:07 น.

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

HitsPercentGraph
มากที่สุด
58 34.7%
น้อยที่สุด
54 32.3%
มาก
23 13.8%
ปานกลาง
20 12%
น้อย
12 7.2%