คุณกำลังอยู่ที่ :

ตำบลบางหญ้าแพรก

**ข้อมูลแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖**

แสดง # 
1 ๐๑. ชุมชนท้องคุ้งพัฒนา หมู่ที่ ๑,๒ 1389
2 ๐๒. ชุมชนชาวท้องคุ้งสามัคคี หมู่ที่ ๓ 1420
3 ๐๓. ชุมชนวัดแหลม หมู่ที่ ๔ 1353
4 ๐๔. ชุมชนด่วนพัฒนา หมู่ที่ ๕ 1177
5 ๐๕. ชุมชนมอญเดิงฮะโมก หมู่ที่ ๖ 1452
6 ๐๖. ชุมชนปู่เจ้า หมู่ที่ ๗ 1403
7 ๐๗. ชุมชนถนอมสุข หมู่ที่ ๘ 1461
8 ๐๘. ชุมชนรวมใจธรรม หมู่ที่ ๙ 1200
9 ๐๙. ชุมชนอิสระพัฒนา หมู่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ 1255
10 ๑๐. ชุมชน ๑๑ พร้อมใจก้าวหน้า หมู่ที่ ๑๑ 472
11 ๑๑. ชุมชน ๑๑ - ๑๒ พร้อมใจสร้างสรรค์ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ 1352
12 ๑๒. ชุมชนคลองท้ายเมือง หมู่ที่ ๑๓ 1372
13 ๑๓. ชุมชนเทพพัฒนา หมู่ที่ ๑๔,๑๕ 1211
14 ๑๔. ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ 1454
15 ๑๕. ชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ 1325
16 ๑๖. ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ ๑๘ หมู่ที่ ๑๘ 1331
17 ๑๗. ชุมชนอยู่เจริญ ๑๙ หมู่ที่ ๑๙ 1357
18 ๑๘. ชุมชนประชารวมใจ หมู่ที่ ๒๐ 1359
19 ๑๙. ชุมชนหมู่ที่ ๒๑ วัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ ๒๑ 1286
20 ๒๐. ชุมชนหมู่ ๒๒ วัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ ๒๒ 1202