คุณกำลังอยู่ที่ :

ตำบลบางหญ้าแพรก

**ข้อมูลแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖**

แสดง # 
1 ๐๑. ชุมชนท้องคุ้งพัฒนา หมู่ที่ ๑,๒ 1494
2 ๐๒. ชุมชนชาวท้องคุ้งสามัคคี หมู่ที่ ๓ 1525
3 ๐๓. ชุมชนวัดแหลม หมู่ที่ ๔ 1459
4 ๐๔. ชุมชนด่วนพัฒนา หมู่ที่ ๕ 1278
5 ๐๕. ชุมชนมอญเดิงฮะโมก หมู่ที่ ๖ 1562
6 ๐๖. ชุมชนปู่เจ้า หมู่ที่ ๗ 1514
7 ๐๗. ชุมชนถนอมสุข หมู่ที่ ๘ 1574
8 ๐๘. ชุมชนรวมใจธรรม หมู่ที่ ๙ 1312
9 ๐๙. ชุมชนอิสระพัฒนา หมู่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ 1355
10 ๑๐. ชุมชน ๑๑ พร้อมใจก้าวหน้า หมู่ที่ ๑๑ 583
11 ๑๑. ชุมชน ๑๑ - ๑๒ พร้อมใจสร้างสรรค์ หมู่ที่ ๑๑,๑๒ 1454
12 ๑๒. ชุมชนคลองท้ายเมือง หมู่ที่ ๑๓ 1514
13 ๑๓. ชุมชนเทพพัฒนา หมู่ที่ ๑๔,๑๕ 1319
14 ๑๔. ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ 1559
15 ๑๕. ชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ 1435
16 ๑๖. ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ ๑๘ หมู่ที่ ๑๘ 1437
17 ๑๗. ชุมชนอยู่เจริญ ๑๙ หมู่ที่ ๑๙ 1472
18 ๑๘. ชุมชนประชารวมใจ หมู่ที่ ๒๐ 1473
19 ๑๙. ชุมชนหมู่ที่ ๒๑ วัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ ๒๑ 1397
20 ๒๐. ชุมชนหมู่ ๒๒ วัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ ๒๒ 1295