เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7949 (เบอร์ 21) จำนวน 1 คัน kwang 14
2 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง kwang 8
3 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (ตรายาง 32 อัน) kwang 12
4 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานไฟฟ้าถนน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 kwang 11
5 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบัตรกดบัตรคิว kwang 13
6 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน kwang 10
7 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM System Benz 12
8 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล Benz 13
9 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้อบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและประเมินผลแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 kwang 12
10 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ kwang 14
11 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2563) kwang 15
12 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์ kwang 12
13 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย kwang 19
14 - สำเนาประกาศเรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์ Benz 14
15 - สำเนาประกาศเรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย สำหรับใช้ภายในอาคารเอนกประสงค์ชุมชนสยามพัฒนา จำนวน 2 รายการ Benz 18
16 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-6549 (เบอร์ 8) kwang 14
17 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โรงเรียนสิริเบญญาลัย Benz 15
18 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณ จำนวน 17 โล่(โครงการจัดงานวันครู 63) Benz 12
19 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ Benz 13
20 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 46 รายการ Benz 13

หน้า 1 จาก 6