เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 3 /2563 ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 3 /2563 ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

      วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมโครงการเวทีชาวบ้าน
ครั้งที่ 3 /2563 ณ ห้องประชุมอาคารสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และนอกจากนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจนครบวาระ 4 ปี จำนวน 13 ชุมชน ดังนี้

  1. ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา
  2. ชุมชนหมู่ 2 พัฒนา
  3. ชุมชนเกิดเอี่ยมพัฒนา
  4. ชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู่ 4
  5. ชุมชนหมู่ 5 สามัคคี
  6. ชุมชนคลองสำโรง หมู่ 6
  7. ชุมชนร่วมด้วยช่วยพัฒนา
  8. ชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู่ 10
  9. ชุมชนร่วมสามัคคี 72 ปีมหาราช

10.  ชุมชน 4 ส.พัฒนา

11.  ชุมชนร่วมพัฒนา

12.  ชุมชนหมู่ที่ 21 วัดบางหญ้าแพรก

13. ชุมชนหมู่ 22 วัดบางหญ้าแพรก
3 phone
3 phone
Image Detail
5 phone
5 phone
Image Detail
img_8944 phone
img_8944 phone
Image Detail
img_8946 phone
img_8946 phone
Image Detail
img_8949 phone
img_8949 phone
Image Detail
img_8950 phone
img_8950 phone
Image Detail
img_8952 phone
img_8952 phone
Image Detail
img_8954 phone
img_8954 phone
Image Detail
img_8956 phone
img_8956 phone
Image Detail
img_8959 phone
img_8959 phone
Image Detail
img_8961 phone
img_8961 phone
Image Detail
img_8964 phone
img_8964 phone
Image Detail
img_8967 phone
img_8967 phone
Image Detail
img_8978 phone
img_8978 phone
Image Detail
img_8984 phone
img_8984 phone
Image Detail
img_8989 phone
img_8989 phone
Image Detail
img_8991 phone
img_8991 phone
Image Detail
img_8997 phone
img_8997 phone
Image Detail
img_9002 phone
img_9002 phone
Image Detail
img_9012 phone
img_9012 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery