เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564

วันที่ส่งมอบ:04/05/2021
วันที่แก้ไข:04/05/2021
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:22


รายงานการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ 2563 รายงานการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ส่งมอบ:01/21/2021
วันที่แก้ไข:01/21/2021
ขนาดของไฟล์:986.63 kB
ดาวน์โหลด:49


ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65 ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:264.55 kB
ดาวน์โหลด:28


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:14.78 MB
ดาวน์โหลด:9


รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/28/2020
วันที่แก้ไข:01/28/2020
ขนาดของไฟล์:2.69 MB
ดาวน์โหลด:675


สรุปเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561ถึง2564 สรุปเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561ถึง2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/09/2019
วันที่แก้ไข:01/09/2019
ขนาดของไฟล์:1.18 MB
ดาวน์โหลด:1564


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลฯ(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลฯ(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/31/2018
วันที่แก้ไข:05/31/2018
ขนาดของไฟล์:834.33 kB
ดาวน์โหลด:2395

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน ประจำปี 2561 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

หน้า 1 จาก 3