คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แนวทางปฏิบัติงานในระบบe-GP ระยะที่ ๒ แนวทางปฏิบัติงานในระบบe-GP ระยะที่ ๒

วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:65.37 kB
ดาวน์โหลด:17

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๘๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในระบบe-GP ระยะที่ ๒

การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน  เฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน

วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:41.38 kB
ดาวน์โหลด:27

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๓๑๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด้วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:146.49 kB
ดาวน์โหลด:20

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗

ารแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน ารแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน

วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:98.9 kB
ดาวน์โหลด:22

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๗๘๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ

วันที่ส่งมอบ:10/07/2014
วันที่แก้ไข:10/07/2014
ขนาดของไฟล์:1.04 MB
ดาวน์โหลด:50

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๖๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)

หน้า 1 จาก 20