คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:08/05/2014
วันที่แก้ไข:08/05/2014
ขนาดของไฟล์:25.55 kB
ดาวน์โหลด:84

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ส่งมอบ:07/28/2014
วันที่แก้ไข:07/28/2014
ขนาดของไฟล์:26.17 kB
ดาวน์โหลด:62

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๐๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:66.75 kB
ดาวน์โหลด:60

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๑๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา

วันที่ส่งมอบ:07/16/2014
วันที่แก้ไข:07/16/2014
ขนาดของไฟล์:256.5 kB
ดาวน์โหลด:75

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๑๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู,ค่าจ้างประจำ)

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:07/16/2014
วันที่แก้ไข:07/16/2014
ขนาดของไฟล์:380.93 kB
ดาวน์โหลด:72

ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน้า 1 จาก 18