คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:03/30/2015
วันที่แก้ไข:03/30/2015
ขนาดของไฟล์:341.54 kB
ดาวน์โหลด:4

ที่ มท 0803/ว579 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:03/30/2015
วันที่แก้ไข:03/30/2015
ขนาดของไฟล์:147.44 kB
ดาวน์โหลด:3

ที่ มท 0808.3/ว622 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:03/12/2015
วันที่แก้ไข:03/12/2015
ขนาดของไฟล์:112.09 kB
ดาวน์โหลด:53

ที่ มท 0893.4/ว469 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

วันที่ส่งมอบ:03/12/2015
วันที่แก้ไข:03/12/2015
ขนาดของไฟล์:135.38 kB
ดาวน์โหลด:43

ที่ มท 0808.2/3837-3912 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (20,680.79 ล้านบาท)

การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย

วันที่ส่งมอบ:03/03/2015
วันที่แก้ไข:03/03/2015
ขนาดของไฟล์:27.18 kB
ดาวน์โหลด:64

ที่ มท 0808.2/ว425 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน้า 1 จาก 25