คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  อบต. รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต.

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:05/31/2016
วันที่แก้ไข:05/31/2016
ขนาดของไฟล์:375.22 kB
ดาวน์โหลด:0

ที่ มท 0808.3/ว1018  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  และเมืองพัทยา  ประจำเดือนมีนาคม  -  เมษายน  2559

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:05/31/2016
วันที่แก้ไข:05/31/2016
ขนาดของไฟล์:102.64 kB
ดาวน์โหลด:0

ที่ มท 0808.3/ว992  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  งวดที่  4  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา

วันที่ส่งมอบ:04/29/2016
วันที่แก้ไข:04/29/2016
ขนาดของไฟล์:378.76 kB
ดาวน์โหลด:74

ที่ มท 0808.3/ว785 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/18/2016
วันที่แก้ไข:04/18/2016
ขนาดของไฟล์:107.27 kB
ดาวน์โหลด:415

ที่ มท 0803/ว704 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษ

วันที่ส่งมอบ:04/18/2016
วันที่แก้ไข:04/18/2016
ขนาดของไฟล์:122.46 kB
ดาวน์โหลด:32

ที่ มท 0808.2/4161-4236 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3

หน้า 1 จาก 35