คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การพัฒนาปรับปรุงระบบe-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย การพัฒนาปรับปรุงระบบe-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

วันที่ส่งมอบ:02/23/2015
วันที่แก้ไข:02/23/2015
ขนาดของไฟล์:80.99 kB
ดาวน์โหลด:15

ที่ มท 0803/ว323 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบe-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.๑) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.๑)

วันที่ส่งมอบ:02/23/2015
วันที่แก้ไข:02/23/2015
ขนาดของไฟล์:122.37 kB
ดาวน์โหลด:12

ที่ มท 0803/ว335 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

วันที่ส่งมอบ:02/10/2015
วันที่แก้ไข:02/10/2015
ขนาดของไฟล์:140.73 kB
ดาวน์โหลด:32

ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๒๓๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอบต.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ส่งมอบ:02/04/2015
วันที่แก้ไข:02/04/2015
ขนาดของไฟล์:114.77 kB
ดาวน์โหลด:49

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๕๑-๑๖๒๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์)

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ

วันที่ส่งมอบ:02/04/2015
วันที่แก้ไข:02/04/2015
ขนาดของไฟล์:268.03 kB
ดาวน์โหลด:50

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘)

หน้า 1 จาก 23