คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:64.7 kB
ดาวน์โหลด:3

ที่ มท 0803/ว760 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:79.24 kB
ดาวน์โหลด:3

ที่ มท 0803/ว759 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:172.73 kB
ดาวน์โหลด:41

ที่ มท 0808.3/ว652 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:94.19 kB
ดาวน์โหลด:39

ที่ มท 0808.2/ว644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตร 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ส่งมอบ:03/30/2015
วันที่แก้ไข:03/30/2015
ขนาดของไฟล์:341.54 kB
ดาวน์โหลด:51

ที่ มท 0803/ว579 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้า 1 จาก 25