คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน

วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:141.61 kB
ดาวน์โหลด:56

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๔๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาการเก็บรักษาเงิน

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด

วันที่ส่งมอบ:09/01/2014
วันที่แก้ไข:09/01/2014
ขนาดของไฟล์:21.59 kB
ดาวน์โหลด:61

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๗๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/05/2014
วันที่แก้ไข:08/05/2014
ขนาดของไฟล์:25.55 kB
ดาวน์โหลด:133

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ส่งมอบ:07/28/2014
วันที่แก้ไข:07/28/2014
ขนาดของไฟล์:26.17 kB
ดาวน์โหลด:87

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๐๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:66.75 kB
ดาวน์โหลด:102

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๑๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 1 จาก 18