คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:06/24/2015
วันที่แก้ไข:06/24/2015
ขนาดของไฟล์:112.63 kB
ดาวน์โหลด:25

ที่ มท 0808.3/ว1271 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์

วันที่ส่งมอบ:06/16/2015
วันที่แก้ไข:06/16/2015
ขนาดของไฟล์:211.05 kB
ดาวน์โหลด:25

ที่ มท 0808.2/ว3332 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน

วันที่ส่งมอบ:06/16/2015
วันที่แก้ไข:06/16/2015
ขนาดของไฟล์:938.27 kB
ดาวน์โหลด:15

 ที่ มท 0809.5/ว22 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน

การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:06/11/2015
วันที่แก้ไข:06/11/2015
ขนาดของไฟล์:101.43 kB
ดาวน์โหลด:90

ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันที่ส่งมอบ:06/09/2015
วันที่แก้ไข:06/09/2015
ขนาดของไฟล์:127.08 kB
ดาวน์โหลด:31

ที่ มท 0808.3/ว1099 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

หน้า 1 จาก 28