คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่ ๒ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่ ๒

วันที่ส่งมอบ:03/20/2014
วันที่แก้ไข:03/20/2014
ขนาดของไฟล์:127.03 kB
ดาวน์โหลด:66

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗

การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วันที่ส่งมอบ:03/12/2014
วันที่แก้ไข:03/12/2014
ขนาดของไฟล์:237.1 kB
ดาวน์โหลด:65

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๔๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/27/2014
วันที่แก้ไข:02/27/2014
ขนาดของไฟล์:186.99 kB
ดาวน์โหลด:123

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แนวทางการดำเนินการในระบบe-GP ในช่วงเวลาที่ระบบe-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แนวทางการดำเนินการในระบบe-GP ในช่วงเวลาที่ระบบe-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/10/2014
วันที่แก้ไข:02/10/2014
ขนาดของไฟล์:87.91 kB
ดาวน์โหลด:127

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๗๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินการในระบบe-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งวดที่ ๑๒ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. งวดที่ ๑๒

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2014
วันที่แก้ไข:01/08/2014
ขนาดของไฟล์:175.43 kB
ดาวน์โหลด:137

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่า
เพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หน้า 1 จาก 14