คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

วันที่ส่งมอบ:04/18/2014
วันที่แก้ไข:04/18/2014
ขนาดของไฟล์:200.02 kB
ดาวน์โหลด:26

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)
ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งวดที่ ๔ ารโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งวดที่ ๔

วันที่ส่งมอบ:04/18/2014
วันที่แก้ไข:04/18/2014
ขนาดของไฟล์:62.85 kB
ดาวน์โหลด:17

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๗๐๒-๒๗๗๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งวดที่ ๔

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่ ๒ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่ ๒

วันที่ส่งมอบ:03/20/2014
วันที่แก้ไข:03/20/2014
ขนาดของไฟล์:127.03 kB
ดาวน์โหลด:70

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗

การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วันที่ส่งมอบ:03/12/2014
วันที่แก้ไข:03/12/2014
ขนาดของไฟล์:237.1 kB
ดาวน์โหลด:73

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๔๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/27/2014
วันที่แก้ไข:02/27/2014
ขนาดของไฟล์:186.99 kB
ดาวน์โหลด:124

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 1 จาก 15