คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันที่ส่งมอบ:09/24/2015
วันที่แก้ไข:09/24/2015
ขนาดของไฟล์:124.64 kB
ดาวน์โหลด:12

ที่ มท 0808.3/ว2006 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ปรับปรุงราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

วันที่ส่งมอบ:09/23/2015
วันที่แก้ไข:09/23/2015
ขนาดของไฟล์:5.71 MB
ดาวน์โหลด:11

ที่ มท 0803/ว1891 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 เรื่อง ปรับปรุงราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ. ,เทศบาล ,อบต. และเมืองพัทยา รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ. ,เทศบาล ,อบต. และเมืองพัทยา

วันที่ส่งมอบ:09/08/2015
วันที่แก้ไข:09/08/2015
ขนาดของไฟล์:305.89 kB
ดาวน์โหลด:16

ที่ มท 0808.3/ว1838 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อบจ. ,เทศบาล ,อบต. และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:08/21/2015
วันที่แก้ไข:08/21/2015
ขนาดของไฟล์:60.45 kB
ดาวน์โหลด:31

ที่ มท 0810.5/ว1728 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

วันที่ส่งมอบ:08/21/2015
วันที่แก้ไข:08/21/2015
ขนาดของไฟล์:124.92 kB
ดาวน์โหลด:22

ที่ มท 0808.3/ว1729 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

หน้า 1 จาก 31