คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:02/05/2016
วันที่แก้ไข:02/05/2016
ขนาดของไฟล์:376.77 kB
ดาวน์โหลด:4

ที่ มท 0808.2/ว0523 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:01/27/2016
วันที่แก้ไข:01/27/2016
ขนาดของไฟล์:105.07 kB
ดาวน์โหลด:27

ที่ มท 0808.2/1076-1130 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี(LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี(LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:01/27/2016
วันที่แก้ไข:01/27/2016
ขนาดของไฟล์:249.77 kB
ดาวน์โหลด:13

ที่ มท 0808.3/ว159 ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี(LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:897.91 kB
ดาวน์โหลด:22

ที่ มท 0803/ว98 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:54.02 kB
ดาวน์โหลด:17

ที่ มท0809.5/ว5 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

หน้า 1 จาก 33