คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:105.29 kB
ดาวน์โหลด:20

ที่ มท 0808.2/10946-11021 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558)

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้

วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:213.82 kB
ดาวน์โหลด:22

ที่ มท 0891.3/ว1503 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคา – กันยายน 2558)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

วันที่ส่งมอบ:07/15/2015
วันที่แก้ไข:07/15/2015
ขนาดของไฟล์:166.97 kB
ดาวน์โหลด:55

ที่ มท 0807.3/ว1413 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:07/13/2015
วันที่แก้ไข:07/13/2015
ขนาดของไฟล์:119.07 kB
ดาวน์โหลด:39

ที่ มท 0808.2/10021-10096 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ การบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:07/08/2015
วันที่แก้ไข:07/08/2015
ขนาดของไฟล์:44.48 kB
ดาวน์โหลด:49

ที่ มท 0891.3/ว1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

หน้า 1 จาก 16