คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่

วันที่ส่งมอบ:01/08/2016
วันที่แก้ไข:01/08/2016
ขนาดของไฟล์:124.97 kB
ดาวน์โหลด:9

ที่ มท 0808.2/21037-21112 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

วันที่ส่งมอบ:11/23/2015
วันที่แก้ไข:11/23/2015
ขนาดของไฟล์:98.85 kB
ดาวน์โหลด:38

ที่ มท 0891.3/ว2513 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

วันที่ส่งมอบ:11/11/2015
วันที่แก้ไข:11/11/2015
ขนาดของไฟล์:53.04 kB
ดาวน์โหลด:21

มท 0891.3/ว2361 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ

วันที่ส่งมอบ:11/02/2015
วันที่แก้ไข:11/02/2015
ขนาดของไฟล์:267.89 kB
ดาวน์โหลด:36

ที่ มท 0891.3/ว2291 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:10/27/2015
วันที่แก้ไข:10/27/2015
ขนาดของไฟล์:72.87 kB
ดาวน์โหลด:34

ที่ มท 0891.3/ว2240 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เรื่อง ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน้า 1 จาก 17