คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:03/12/2014
วันที่แก้ไข:03/12/2014
ขนาดของไฟล์:154.84 kB
ดาวน์โหลด:62

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๓๓๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประจำปี ๒๕๕๗

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/12/2014
วันที่แก้ไข:02/12/2014
ขนาดของไฟล์:125.24 kB
ดาวน์โหลด:126

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๗) 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:02/12/2014
วันที่แก้ไข:02/12/2014
ขนาดของไฟล์:112.52 kB
ดาวน์โหลด:81

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๕๗)

 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/10/2014
วันที่แก้ไข:02/10/2014
ขนาดของไฟล์:908.81 kB
ดาวน์โหลด:111

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำ
รับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2014
วันที่แก้ไข:01/08/2014
ขนาดของไฟล์:183.42 kB
ดาวน์โหลด:132

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๐๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗

หน้า 1 จาก 9