คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ส่งมอบ:03/30/2018
วันที่แก้ไข:03/30/2018
ขนาดของไฟล์:49.39 kB
ดาวน์โหลด:61

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 845  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561  เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:ไม่รู้สถานะ
ดาวน์โหลด:52

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 523  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:27.77 kB
ดาวน์โหลด:75

หนังสือ ที่ มท 0803.2/ว 560  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

การโอนจัดสรร  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/07/2017
วันที่แก้ไข:04/07/2017
ขนาดของไฟล์:187.78 kB
ดาวน์โหลด:557

มท 0808.2/3280 - 3355  ลงวันที่  30  มีนาคม  2560  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560)

แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2560 แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2560

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/26/2017
วันที่แก้ไข:01/26/2017
ขนาดของไฟล์:40.52 kB
ดาวน์โหลด:751

มท 0810.6/ว 146  ลงวันที่  23  มกราคม  2560  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้า 1 จาก 22