คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:372.83 kB
ดาวน์โหลด:36

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๘๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:31.23 kB
ดาวน์โหลด:32

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๘๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ารเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียน ารเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียน

วันที่ส่งมอบ:10/07/2014
วันที่แก้ไข:10/07/2014
ขนาดของไฟล์:557.4 kB
ดาวน์โหลด:34

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๗๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:09/29/2014
วันที่แก้ไข:09/29/2014
ขนาดของไฟล์:55.45 kB
ดาวน์โหลด:77

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๖๔๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศ การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศ

วันที่ส่งมอบ:09/29/2014
วันที่แก้ไข:09/29/2014
ขนาดของไฟล์:30.41 kB
ดาวน์โหลด:57

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๒๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

หน้า 1 จาก 11