คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:04/22/2015
วันที่แก้ไข:04/22/2015
ขนาดของไฟล์:549.13 kB
ดาวน์โหลด:9

ที่ มท 0891.3/ว731 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:106.4 kB
ดาวน์โหลด:40

ที่ มท 0808.2/ว5165-5240 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เดือนเมษายน

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:03/24/2015
วันที่แก้ไข:03/24/2015
ขนาดของไฟล์:112.42 kB
ดาวน์โหลด:71

ที่ มท 0808.2/4442-4517 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม – เมษายน 2558) และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558)

 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:03/03/2015
วันที่แก้ไข:03/03/2015
ขนาดของไฟล์:210.71 kB
ดาวน์โหลด:99

ที่ มท 0891.3/ว424 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม – เมษายน 2558)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/04/2015
วันที่แก้ไข:02/04/2015
ขนาดของไฟล์:114.77 kB
ดาวน์โหลด:135

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๕๑-๑๖๒๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์)

หน้า 1 จาก 13