คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนจัดสรร  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/07/2017
วันที่แก้ไข:04/07/2017
ขนาดของไฟล์:187.78 kB
ดาวน์โหลด:505

มท 0808.2/3280 - 3355  ลงวันที่  30  มีนาคม  2560  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560)

แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2560 แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2560

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/26/2017
วันที่แก้ไข:01/26/2017
ขนาดของไฟล์:40.52 kB
ดาวน์โหลด:682

มท 0810.6/ว 146  ลงวันที่  23  มกราคม  2560  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/04/2017
วันที่แก้ไข:01/04/2017
ขนาดของไฟล์:174.49 kB
ดาวน์โหลด:258

ที่ มท 0808.2/17645-17720  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2559 เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป  ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ไตรมาสที่  2  (เดือนมกราคม – มีนาคม 2560)

 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/10/2016
วันที่แก้ไข:11/10/2016
ขนาดของไฟล์:43.91 kB
ดาวน์โหลด:216

ที่  มท  0810.6/ว2292  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง  แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ  (ฉบับที่  8)  พ.ศ.2559

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ในระบบสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/10/2016
วันที่แก้ไข:11/10/2016
ขนาดของไฟล์:33.6 kB
ดาวน์โหลด:244

ที่  มท  0810.6/ว2293  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง  การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

หน้า 1 จาก 21