คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:03/24/2015
วันที่แก้ไข:03/24/2015
ขนาดของไฟล์:112.42 kB
ดาวน์โหลด:11

ที่ มท 0808.2/4442-4517 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนมีนาคม – เมษายน 2558) และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558)

 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:03/03/2015
วันที่แก้ไข:03/03/2015
ขนาดของไฟล์:210.71 kB
ดาวน์โหลด:64

ที่ มท 0891.3/ว424 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม – เมษายน 2558)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/04/2015
วันที่แก้ไข:02/04/2015
ขนาดของไฟล์:114.77 kB
ดาวน์โหลด:108

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๕๑-๑๖๒๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์)

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ

วันที่ส่งมอบ:02/04/2015
วันที่แก้ไข:02/04/2015
ขนาดของไฟล์:268.03 kB
ดาวน์โหลด:81

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๘)

แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:01/26/2015
วันที่แก้ไข:01/26/2015
ขนาดของไฟล์:279.57 kB
ดาวน์โหลด:82

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

หน้า 1 จาก 13