คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:05/19/2015
วันที่แก้ไข:05/19/2015
ขนาดของไฟล์:109.55 kB
ดาวน์โหลด:17

ที่ มท 0808.2/7056-7131 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนพฤษภาคม 2558)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:05/12/2015
วันที่แก้ไข:05/12/2015
ขนาดของไฟล์:105.97 kB
ดาวน์โหลด:28

ที่ มท 0808.2/6703-6771 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2557 – เมษายน 2558)

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

วันที่ส่งมอบ:05/12/2015
วันที่แก้ไข:05/12/2015
ขนาดของไฟล์:140.39 kB
ดาวน์โหลด:23

ที่ มท 0803/ว897 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558

วันที่ส่งมอบ:04/22/2015
วันที่แก้ไข:04/22/2015
ขนาดของไฟล์:549.13 kB
ดาวน์โหลด:24

ที่ มท 0891.3/ว731 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:106.4 kB
ดาวน์โหลด:52

ที่ มท 0808.2/ว5165-5240 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เดือนเมษายน

หน้า 1 จาก 14