คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/28/2014
วันที่แก้ไข:07/28/2014
ขนาดของไฟล์:86 kB
ดาวน์โหลด:111

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:07/28/2014
วันที่แก้ไข:07/28/2014
ขนาดของไฟล์:320.24 kB
ดาวน์โหลด:75

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๐๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/03/2014
วันที่แก้ไข:06/03/2014
ขนาดของไฟล์:20.74 kB
ดาวน์โหลด:148

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/19/2014
วันที่แก้ไข:05/19/2014
ขนาดของไฟล์:248.84 kB
ดาวน์โหลด:137

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๒๕ ลงวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/12/2014
วันที่แก้ไข:03/12/2014
ขนาดของไฟล์:154.84 kB
ดาวน์โหลด:203

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๓๓๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประจำปี ๒๕๕๗

หน้า 1 จาก 10