คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:04/29/2016
วันที่แก้ไข:04/29/2016
ขนาดของไฟล์:46.16 kB
ดาวน์โหลด:1

ที่ มท 0891.3/ว804 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:04/01/2016
วันที่แก้ไข:04/01/2016
ขนาดของไฟล์:154.67 kB
ดาวน์โหลด:37

 ที่ มท 0891.3/ว628 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2559)

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ

วันที่ส่งมอบ:04/01/2016
วันที่แก้ไข:04/01/2016
ขนาดของไฟล์:173.18 kB
ดาวน์โหลด:23

ที่ มท 0891.3/ว639 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2559

แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:02/29/2016
วันที่แก้ไข:02/29/2016
ขนาดของไฟล์:184.09 kB
ดาวน์โหลด:47

ที่ มท 0891.3/ว2526 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2559)

แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน

วันที่ส่งมอบ:02/29/2016
วันที่แก้ไข:02/29/2016
ขนาดของไฟล์:447.54 kB
ดาวน์โหลด:47

ที่ มท 0891.4/ว383 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

หน้า 1 จาก 18