คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:01/26/2015
วันที่แก้ไข:01/26/2015
ขนาดของไฟล์:279.57 kB
ดาวน์โหลด:15

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๓ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ส่งมอบ:01/26/2015
วันที่แก้ไข:01/26/2015
ขนาดของไฟล์:57.22 kB
ดาวน์โหลด:5

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/17/2014
วันที่แก้ไข:11/17/2014
ขนาดของไฟล์:88.64 kB
ดาวน์โหลด:162

ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๐๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/17/2014
วันที่แก้ไข:11/17/2014
ขนาดของไฟล์:272.47 kB
ดาวน์โหลด:179

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๗๒๙-๙๘๐๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/03/2014
วันที่แก้ไข:11/03/2014
ขนาดของไฟล์:83.89 kB
ดาวน์โหลด:169

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๐๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน้า 1 จาก 12