คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘ การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ส่งมอบ:11/17/2014
วันที่แก้ไข:11/17/2014
ขนาดของไฟล์:88.64 kB
ดาวน์โหลด:82

ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๐๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๘

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่ส่งมอบ:11/17/2014
วันที่แก้ไข:11/17/2014
ขนาดของไฟล์:272.47 kB
ดาวน์โหลด:96

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๗๒๙-๙๘๐๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/03/2014
วันที่แก้ไข:11/03/2014
ขนาดของไฟล์:83.89 kB
ดาวน์โหลด:106

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๙๐๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:372.83 kB
ดาวน์โหลด:158

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๘๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:31.23 kB
ดาวน์โหลด:111

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๘๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

หน้า 1 จาก 12