คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2018
วันที่แก้ไข:06/20/2018
ขนาดของไฟล์:62.79 kB
ดาวน์โหลด:1

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0815.2/ว 1730  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561  เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ส่งมอบ:03/30/2018
วันที่แก้ไข:03/30/2018
ขนาดของไฟล์:49.39 kB
ดาวน์โหลด:96

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 845  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561  เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:ไม่รู้สถานะ
ดาวน์โหลด:80

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 523  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:27.77 kB
ดาวน์โหลด:123

หนังสือ ที่ มท 0803.2/ว 560  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

การโอนจัดสรร  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/07/2017
วันที่แก้ไข:04/07/2017
ขนาดของไฟล์:187.78 kB
ดาวน์โหลด:581

มท 0808.2/3280 - 3355  ลงวันที่  30  มีนาคม  2560  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560)

หน้า 1 จาก 22