คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ส่งมอบ:09/24/2015
วันที่แก้ไข:09/24/2015
ขนาดของไฟล์:396.65 kB
ดาวน์โหลด:31

ที่ มท 0891.3/ว1980 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เรื่อง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการใน อปท. ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการใน อปท.

วันที่ส่งมอบ:09/08/2015
วันที่แก้ไข:09/08/2015
ขนาดของไฟล์:520.82 kB
ดาวน์โหลด:27

ที่ มท 0891.3/ว1833 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:105.29 kB
ดาวน์โหลด:36

ที่ มท 0808.2/10946-11021 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558)

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้

วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:213.82 kB
ดาวน์โหลด:40

ที่ มท 0891.3/ว1503 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคา – กันยายน 2558)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

วันที่ส่งมอบ:07/15/2015
วันที่แก้ไข:07/15/2015
ขนาดของไฟล์:166.97 kB
ดาวน์โหลด:66

ที่ มท 0807.3/ว1413 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หน้า 1 จาก 16