เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลฯ(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลฯ(พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/31/2018
วันที่แก้ไข:05/31/2018
ขนาดของไฟล์:834.33 kB
ดาวน์โหลด:1866

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน ประจำปี 2561 ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/09/2016
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:2.03 MB
ดาวน์โหลด:428

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/23/2015
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:77.95 kB
ดาวน์โหลด:410


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/12/2015
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:8.26 MB
ดาวน์โหลด:1627

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/02/2014
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:158.86 kB
ดาวน์โหลด:860

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  ประจำปี ๒๕๕๖

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/08/2013
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:1.5 MB
ดาวน์โหลด:1212

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/08/2013
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.78 MB
ดาวน์โหลด:6212

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:01/27/2012
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.85 MB
ดาวน์โหลด:32

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

หน้า 1 จาก 2