เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แนวทางการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน แนวทางการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ส่งมอบ:08/19/2019
วันที่แก้ไข:08/19/2019
ขนาดของไฟล์:49.63 kB
ดาวน์โหลด:30

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สัญญาเช่า สัญญาเช่า

วันที่ส่งมอบ:08/15/2019
วันที่แก้ไข:08/15/2019
ขนาดของไฟล์:439.39 kB
ดาวน์โหลด:51

หนังสือประทับตรา ที่ มท 0803.3/ว 3221 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง สัญญาเช่า

การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ส่งมอบ:08/15/2019
วันที่แก้ไข:08/15/2019
ขนาดของไฟล์:32.75 kB
ดาวน์โหลด:65

หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3219 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

วันที่ส่งมอบ:08/15/2019
วันที่แก้ไข:08/15/2019
ขนาดของไฟล์:274.58 kB
ดาวน์โหลด:27

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3224 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:08/15/2019
วันที่แก้ไข:08/15/2019
ขนาดของไฟล์:563.08 kB
ดาวน์โหลด:51

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 3220 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:1.18 MB
ดาวน์โหลด:38

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3141 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:1.21 MB
ดาวน์โหลด:46

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3140 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วันที่ส่งมอบ:08/09/2019
วันที่แก้ไข:08/09/2019
ขนาดของไฟล์:950.1 kB
ดาวน์โหลด:59

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3124 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/02/2019
วันที่แก้ไข:04/02/2019
ขนาดของไฟล์:144.78 kB
ดาวน์โหลด:278

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1331 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพ การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2018
วันที่แก้ไข:06/20/2018
ขนาดของไฟล์:1.13 MB
ดาวน์โหลด:739

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0815.3/ว 1719  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561  เรื่อง การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม)

หน้า 1 จาก 23