เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

วันที่ส่งมอบ:10/09/2019
วันที่แก้ไข:10/09/2019
ขนาดของไฟล์:136.38 kB
ดาวน์โหลด:57

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 4039 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

วันที่ส่งมอบ:10/09/2019
วันที่แก้ไข:10/09/2019
ขนาดของไฟล์:1.02 MB
ดาวน์โหลด:54

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4016 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:353.08 kB
ดาวน์โหลด:74

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3947 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:80.57 kB
ดาวน์โหลด:121

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3866 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:74.48 kB
ดาวน์โหลด:96

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 5399 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:5.68 MB
ดาวน์โหลด:123

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3670 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ฯ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ฯ

วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:5.9 MB
ดาวน์โหลด:82

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3669 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/05/2019
วันที่แก้ไข:09/05/2019
ขนาดของไฟล์:213.43 kB
ดาวน์โหลด:105

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3497 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/05/2019
วันที่แก้ไข:09/05/2019
ขนาดของไฟล์:209.45 kB
ดาวน์โหลด:100

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน แนวทางการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/19/2019
วันที่แก้ไข:08/19/2019
ขนาดของไฟล์:49.63 kB
ดาวน์โหลด:168

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 24