เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ทุกส่วนราชการ

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:6.42 MB
ดาวน์โหลด:1003

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3960 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรรการบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/11/2019
วันที่แก้ไข:09/11/2019
ขนาดของไฟล์:109.99 kB
ดาวน์โหลด:380

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 117 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:5.97 MB
ดาวน์โหลด:509

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3145 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:1.99 MB
ดาวน์โหลด:544

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3099 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/27/2019
วันที่แก้ไข:05/27/2019
ขนาดของไฟล์:149.06 kB
ดาวน์โหลด:572

หนังสือ ที่ มท 0819.2/ว 2026 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ

การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/27/2019
วันที่แก้ไข:05/27/2019
ขนาดของไฟล์:135.73 kB
ดาวน์โหลด:553

หนังสือ ที่ มท 0810.7/ว 2024 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Local Performance Assessment : LPA  ประจำปี 2562 Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/29/2019
วันที่แก้ไข:03/29/2019
ขนาดของไฟล์:147.66 kB
ดาวน์โหลด:634

หนังสือ ที่ มท 0810.7/ว 1428  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2561 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:3.56 MB
ดาวน์โหลด:1231

หนังสือ ที่ สป 0023.2/ว 1355  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2561

การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:71.1 kB
ดาวน์โหลด:1299

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1232  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ-ครั้งที่-4_2561 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ-ครั้งที่-4_2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/18/2018
วันที่แก้ไข:04/18/2018
ขนาดของไฟล์:5.44 MB
ดาวน์โหลด:1119

แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ-ครั้งที่-4_2561

หน้า 1 จาก 5