เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองวิชาการและแผนงาน

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2020
วันที่แก้ไข:03/20/2020
ขนาดของไฟล์:1.75 MB
ดาวน์โหลด:351

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 870 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/09/2020
วันที่แก้ไข:03/09/2020
ขนาดของไฟล์:32.14 kB
ดาวน์โหลด:277

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/05/2020
วันที่แก้ไข:03/05/2020
ขนาดของไฟล์:1.48 MB
ดาวน์โหลด:126

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 652 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/09/2019
วันที่แก้ไข:08/09/2019
ขนาดของไฟล์:1.24 MB
ดาวน์โหลด:305

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3100 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:173.03 kB
ดาวน์โหลด:11969

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:30.75 kB
ดาวน์โหลด:1192

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1535  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทาง การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:115.1 kB
ดาวน์โหลด:943

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 793  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561  เรื่อง แนวทาง การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2018
วันที่แก้ไข:02/16/2018
ขนาดของไฟล์:243.69 kB
ดาวน์โหลด:763

ที่ มท 0810.7/ว 453 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด

ประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/26/2017
วันที่แก้ไข:01/26/2017
ขนาดของไฟล์:52.83 kB
ดาวน์โหลด:926

มท 0817.2/ว 154  ลงวันที่  24  มกราคม  2560  เรื่อง  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองอปท. เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองอปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/21/2016
วันที่แก้ไข:12/21/2016
ขนาดของไฟล์:633.47 kB
ดาวน์โหลด:853

มท 0815.2/ว2577 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2559  เรื่อง  เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 8