เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองวิชาการและแผนงาน

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:173.03 kB
ดาวน์โหลด:9248

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:30.75 kB
ดาวน์โหลด:785

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1535  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทาง การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แนวทาง การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:115.1 kB
ดาวน์โหลด:539

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 793  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561  เรื่อง แนวทาง การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2018
วันที่แก้ไข:02/16/2018
ขนาดของไฟล์:243.69 kB
ดาวน์โหลด:438

ที่ มท 0810.7/ว 453 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด

ประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/26/2017
วันที่แก้ไข:01/26/2017
ขนาดของไฟล์:52.83 kB
ดาวน์โหลด:570

มท 0817.2/ว 154  ลงวันที่  24  มกราคม  2560  เรื่อง  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองอปท. เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองอปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/21/2016
วันที่แก้ไข:12/21/2016
ขนาดของไฟล์:633.47 kB
ดาวน์โหลด:528

มท 0815.2/ว2577 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2559  เรื่อง  เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/22/2016
วันที่แก้ไข:11/22/2016
ขนาดของไฟล์:334.38 kB
ดาวน์โหลด:525

ที่  มท 0815.3/ว2301  ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง  แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง-ท้องถิ่น

การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2558  กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:110.69 kB
ดาวน์โหลด:534

ที่  มท  0815.3/ว1997  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เรื่อง  การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2558  กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน  และการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:334.01 kB
ดาวน์โหลด:568

ที่  มท  0808.2/ว1888  ลงวันที่  20 กันยายน  2559  เรื่อง  เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เงินอุดหนุนทั่วไป  ไตรมาสที่  4 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/05/2016
วันที่แก้ไข:07/05/2016
ขนาดของไฟล์:113.65 kB
ดาวน์โหลด:524

ที่  มท  0808.2/8370  -  8445  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2559  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เงินอุดหนุนทั่วไป  ไตรมาสที่  4

หน้า 1 จาก 7