เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการคลัง

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2020
วันที่แก้ไข:03/20/2020
ขนาดของไฟล์:48.64 kB
ดาวน์โหลด:2642

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2020
วันที่แก้ไข:03/20/2020
ขนาดของไฟล์:1.75 MB
ดาวน์โหลด:795

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 870 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/13/2019
วันที่แก้ไข:12/13/2019
ขนาดของไฟล์:90.29 kB
ดาวน์โหลด:3449

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/09/2019
วันที่แก้ไข:10/09/2019
ขนาดของไฟล์:136.38 kB
ดาวน์โหลด:467

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 4039 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/09/2019
วันที่แก้ไข:10/09/2019
ขนาดของไฟล์:1.02 MB
ดาวน์โหลด:453

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4016 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:353.08 kB
ดาวน์โหลด:484

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3947 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:80.57 kB
ดาวน์โหลด:556

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3866 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:74.48 kB
ดาวน์โหลด:401

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 5399 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:5.68 MB
ดาวน์โหลด:449

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3670 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ฯ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:5.9 MB
ดาวน์โหลด:447

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3669 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน้า 1 จาก 24