เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/09/2020
วันที่แก้ไข:03/09/2020
ขนาดของไฟล์:32.14 kB
ดาวน์โหลด:767

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจและความผูกผันของผู้รับริการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประเมินความพึงพอใจและความผูกผันของผู้รับริการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/09/2020
วันที่แก้ไข:03/09/2020
ขนาดของไฟล์:379.17 kB
ดาวน์โหลด:157

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ว 678 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจและความผูกผันของผู้รับริการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/05/2020
วันที่แก้ไข:03/05/2020
ขนาดของไฟล์:1.48 MB
ดาวน์โหลด:271

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 652 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  2563 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/05/2020
วันที่แก้ไข:02/05/2020
ขนาดของไฟล์:320.74 kB
ดาวน์โหลด:195

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 316 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/13/2019
วันที่แก้ไข:12/13/2019
ขนาดของไฟล์:5.95 MB
ดาวน์โหลด:397

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4999 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมฯ การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:134.07 kB
ดาวน์โหลด:339

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 3920 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:109.99 kB
ดาวน์โหลด:452

หนังสือประทับตรา ที่ มท 0809.2/ว 117 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

เรียนเชิญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐฯ เรียนเชิญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/11/2019
วันที่แก้ไข:09/11/2019
ขนาดของไฟล์:258.64 kB
ดาวน์โหลด:316

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 3570 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง เรียนเชิญข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏฺิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน"

ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/11/2019
วันที่แก้ไข:09/11/2019
ขนาดของไฟล์:1.19 MB
ดาวน์โหลด:317

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3551 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/05/2019
วันที่แก้ไข:09/05/2019
ขนาดของไฟล์:41.24 kB
ดาวน์โหลด:477

หนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 34 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 25