คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:2.05 MB
ดาวน์โหลด:1

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  เรื่อง การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ส่งมอบ:02/16/2018
วันที่แก้ไข:02/16/2018
ขนาดของไฟล์:353.4 kB
ดาวน์โหลด:83

ที่ สป 0023.2/ว 503  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

วันที่ส่งมอบ:02/13/2018
วันที่แก้ไข:02/13/2018
ขนาดของไฟล์:38.37 kB
ดาวน์โหลด:0

สป 0023.3/ว 56  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/13/2017
วันที่แก้ไข:07/13/2017
ขนาดของไฟล์:28.84 kB
ดาวน์โหลด:399

มท 0809.2/ว 58  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

การดำเนินการสอบแข่งขัน  บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การดำเนินการสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2017
วันที่แก้ไข:05/25/2017
ขนาดของไฟล์:28.04 kB
ดาวน์โหลด:446

มท 0809.3/ว 23  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 46