เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2018
วันที่แก้ไข:06/20/2018
ขนาดของไฟล์:456.2 kB
ดาวน์โหลด:518

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1704  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:163.46 kB
ดาวน์โหลด:287

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0817/ว 1201  ลงวันที่ 27 เมษายน 2561  เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/11/2018
วันที่แก้ไข:04/11/2018
ขนาดของไฟล์:43.77 kB
ดาวน์โหลด:307

หนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 17  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/03/2018
วันที่แก้ไข:04/03/2018
ขนาดของไฟล์:180.57 kB
ดาวน์โหลด:328

หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว 893  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561  เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:2.05 MB
ดาวน์โหลด:1462

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  เรื่อง การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2018
วันที่แก้ไข:02/16/2018
ขนาดของไฟล์:353.4 kB
ดาวน์โหลด:465

ที่ สป 0023.2/ว 503  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

วันที่ส่งมอบ:02/13/2018
วันที่แก้ไข:02/13/2018
ขนาดของไฟล์:38.37 kB
ดาวน์โหลด:3

สป 0023.3/ว 56  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/13/2017
วันที่แก้ไข:07/13/2017
ขนาดของไฟล์:28.84 kB
ดาวน์โหลด:624

มท 0809.2/ว 58  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

การดำเนินการสอบแข่งขัน  บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การดำเนินการสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2017
วันที่แก้ไข:05/25/2017
ขนาดของไฟล์:28.04 kB
ดาวน์โหลด:652

มท 0809.3/ว 23  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/26/2017
วันที่แก้ไข:01/26/2017
ขนาดของไฟล์:52.83 kB
ดาวน์โหลด:574

มท 0817.2/ว 154  ลงวันที่  24  มกราคม  2560  เรื่อง  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

หน้า 1 จาก 24