คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:163.46 kB
ดาวน์โหลด:51

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0817/ว 1201  ลงวันที่ 27 เมษายน 2561  เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ

วันที่ส่งมอบ:04/11/2018
วันที่แก้ไข:04/11/2018
ขนาดของไฟล์:43.77 kB
ดาวน์โหลด:53

หนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 17  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ส่งมอบ:04/03/2018
วันที่แก้ไข:04/03/2018
ขนาดของไฟล์:180.57 kB
ดาวน์โหลด:88

หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว 893  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561  เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน

การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:2.05 MB
ดาวน์โหลด:169

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  เรื่อง การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2018
วันที่แก้ไข:02/16/2018
ขนาดของไฟล์:353.4 kB
ดาวน์โหลด:139

ที่ สป 0023.2/ว 503  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ

หน้า 1 จาก 47