คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:43.47 kB
ดาวน์โหลด:527

ที่  มท  0809.3/ว9  ลงวันที่  19  กันยายน  2559  เรื่อง  การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/21/2016
วันที่แก้ไข:09/21/2016
ขนาดของไฟล์:69.49 kB
ดาวน์โหลด:451

ที่  มท  0809.3/ว7  ลงวันที่  6  กันยายน  2559  เรื่อง  การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ระยะที่  1 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/15/2016
วันที่แก้ไข:09/15/2016
ขนาดของไฟล์:2.25 MB
ดาวน์โหลด:272

ที่  มท  0809.3/ว1775  ลงวันที่  8  กันยายน  2559  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ระยะที่  1

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/12/2016
วันที่แก้ไข:09/12/2016
ขนาดของไฟล์:91.05 kB
ดาวน์โหลด:211

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/17/2016
วันที่แก้ไข:08/17/2016
ขนาดของไฟล์:337.88 kB
ดาวน์โหลด:267

ที่  มท  0892.2/ว1567  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

หน้า 3 จาก 46