เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/26/2016
วันที่แก้ไข:10/26/2016
ขนาดของไฟล์:490.19 kB
ดาวน์โหลด:5741

ที่  มท  0809.3/ว16  ลงวันที่  20  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.  และก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/18/2016
วันที่แก้ไข:10/18/2016
ขนาดของไฟล์:26.84 kB
ดาวน์โหลด:347

ที่  มท 0809.3/ว2089  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น

การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:110.69 kB
ดาวน์โหลด:397

ที่  มท  0815.3/ว1997  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เรื่อง  การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2558  กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน  และการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:38.3 kB
ดาวน์โหลด:753

ที่  มท  0809.3/ว11  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:43.47 kB
ดาวน์โหลด:826

ที่  มท  0809.3/ว9  ลงวันที่  19  กันยายน  2559  เรื่อง  การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/21/2016
วันที่แก้ไข:09/21/2016
ขนาดของไฟล์:69.49 kB
ดาวน์โหลด:680

ที่  มท  0809.3/ว7  ลงวันที่  6  กันยายน  2559  เรื่อง  การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/15/2016
วันที่แก้ไข:09/15/2016
ขนาดของไฟล์:2.25 MB
ดาวน์โหลด:503

ที่  มท  0809.3/ว1775  ลงวันที่  8  กันยายน  2559  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  ระยะที่  1

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/12/2016
วันที่แก้ไข:09/12/2016
ขนาดของไฟล์:91.05 kB
ดาวน์โหลด:388

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/17/2016
วันที่แก้ไข:08/17/2016
ขนาดของไฟล์:337.88 kB
ดาวน์โหลด:434

ที่  มท  0892.2/ว1567  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/17/2016
วันที่แก้ไข:08/17/2016
ขนาดของไฟล์:85.09 kB
ดาวน์โหลด:569

ที่  มท  0809.3/ว1561  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2559  เรื่อง  แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

หน้า 2 จาก 24