คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.  และก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/26/2016
วันที่แก้ไข:10/26/2016
ขนาดของไฟล์:490.19 kB
ดาวน์โหลด:4848

ที่  มท  0809.3/ว16  ลงวันที่  20  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.  และก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/18/2016
วันที่แก้ไข:10/18/2016
ขนาดของไฟล์:26.84 kB
ดาวน์โหลด:237

ที่  มท 0809.3/ว2089  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น

การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2558  กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:110.69 kB
ดาวน์โหลด:275

ที่  มท  0815.3/ว1997  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เรื่อง  การหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2558  กรณีจ้างเหมาบริการแม่บ้าน  และการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:38.3 kB
ดาวน์โหลด:511

ที่  มท  0809.3/ว11  ลงวันที่  30  กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/27/2016
วันที่แก้ไข:09/27/2016
ขนาดของไฟล์:43.47 kB
ดาวน์โหลด:617

ที่  มท  0809.3/ว9  ลงวันที่  19  กันยายน  2559  เรื่อง  การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

หน้า 3 จาก 47