คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน

วันที่ส่งมอบ:07/15/2015
วันที่แก้ไข:07/15/2015
ขนาดของไฟล์:249.21 kB
ดาวน์โหลด:56

ที่ มท 0810.5/ว1476 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน

ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราช ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราช

วันที่ส่งมอบ:07/15/2015
วันที่แก้ไข:07/15/2015
ขนาดของไฟล์:60.22 kB
ดาวน์โหลด:34

ที่ มท 0809.2/ว69 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

วันที่ส่งมอบ:07/15/2015
วันที่แก้ไข:07/15/2015
ขนาดของไฟล์:30.39 kB
ดาวน์โหลด:35

ที่ มท 0809.5/ว29 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2558)

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

วันที่ส่งมอบ:07/08/2015
วันที่แก้ไข:07/08/2015
ขนาดของไฟล์:108.74 kB
ดาวน์โหลด:53

ที่ มท 0810.5/ว1377 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

วันที่ส่งมอบ:06/24/2015
วันที่แก้ไข:06/24/2015
ขนาดของไฟล์:363.65 kB
ดาวน์โหลด:51

ที่ มท 0810.4/ว1273 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่อง การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

หน้า 5 จาก 37