คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที ๖/๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที ๖/๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/28/2014
วันที่แก้ไข:07/28/2014
ขนาดของไฟล์:132.46 kB
ดาวน์โหลด:105

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที ๖/๒๕๕๗

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:2.48 MB
ดาวน์โหลด:287

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๘๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๔)

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:1.33 MB
ดาวน์โหลด:274

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๘๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)

การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปี  พ.ศ.๒๕๕๘ แก่โรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ แก่โรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:228.63 kB
ดาวน์โหลด:157

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปี
พ.ศ.๒๕๕๘ แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๓) ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๓)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:142.35 kB
ดาวน์โหลด:297

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๔๒๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 5 จาก 25