คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/19/2014
วันที่แก้ไข:06/19/2014
ขนาดของไฟล์:157.53 kB
ดาวน์โหลด:108

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

อแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) อแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/17/2014
วันที่แก้ไข:06/17/2014
ขนาดของไฟล์:157.53 kB
ดาวน์โหลด:122

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

กซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/17/2014
วันที่แก้ไข:06/17/2014
ขนาดของไฟล์:19.82 kB
ดาวน์โหลด:154

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๒๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/03/2014
วันที่แก้ไข:06/03/2014
ขนาดของไฟล์:70.95 kB
ดาวน์โหลด:170

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๘๓๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/03/2014
วันที่แก้ไข:06/03/2014
ขนาดของไฟล์:29.81 kB
ดาวน์โหลด:143

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 5 จาก 23