คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของ อปท. สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของ อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/22/2014
วันที่แก้ไข:09/22/2014
ขนาดของไฟล์:37.09 kB
ดาวน์โหลด:206

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๕๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของ อปท.

การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:43.32 kB
ดาวน์โหลด:202

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:179.92 kB
ดาวน์โหลด:217

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗

การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:66.26 kB
ดาวน์โหลด:234

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น

ประกาศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่องการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ประกาศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่องการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/01/2014
วันที่แก้ไข:09/01/2014
ขนาดของไฟล์:58.59 kB
ดาวน์โหลด:213

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่องการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 5 จาก 27