คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด

วันที่ส่งมอบ:06/09/2015
วันที่แก้ไข:06/09/2015
ขนาดของไฟล์:44.59 kB
ดาวน์โหลด:78

ที่ มท 0804.3/ว2833 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/24/2015
วันที่แก้ไข:04/24/2015
ขนาดของไฟล์:1.08 MB
ดาวน์โหลด:112

ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.)

อบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพ อบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/24/2015
วันที่แก้ไข:04/24/2015
ขนาดของไฟล์:305.06 kB
ดาวน์โหลด:100

ที่ มท 0892.4/ว670 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558

การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:04/22/2015
วันที่แก้ไข:04/22/2015
ขนาดของไฟล์:141.19 kB
ดาวน์โหลด:69

ที่ มท 0809.3/ว2258 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"

วันที่ส่งมอบ:04/22/2015
วันที่แก้ไข:04/22/2015
ขนาดของไฟล์:200.82 kB
ดาวน์โหลด:58

ที่ มท 0809.1/ว1 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"

หน้า 5 จาก 35