คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง การติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/12/2013
วันที่แก้ไข:06/12/2013
ขนาดของไฟล์:63.43 kB
ดาวน์โหลด:261

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๓๔๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การติดตั้งแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง

การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/05/2013
วันที่แก้ไข:06/05/2013
ขนาดของไฟล์:4.7 MB
ดาวน์โหลด:313

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ การดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/05/2013
วันที่แก้ไข:06/05/2013
ขนาดของไฟล์:138.61 kB
ดาวน์โหลด:247

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๗๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง
โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/05/2013
วันที่แก้ไข:06/05/2013
ขนาดของไฟล์:106.02 kB
ดาวน์โหลด:289

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
ดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖

สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/05/2013
วันที่แก้ไข:06/05/2013
ขนาดของไฟล์:19.66 kB
ดาวน์โหลด:276

ที่ มท ๐๘๐๖/ว๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด(CCTV)

หน้า 5 จาก 17