คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

วันที่ส่งมอบ:11/17/2015
วันที่แก้ไข:11/17/2015
ขนาดของไฟล์:26.82 kB
ดาวน์โหลด:27

ที่ มท 0810.5/ว2427 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/11/2015
วันที่แก้ไข:11/11/2015
ขนาดของไฟล์:298.36 kB
ดาวน์โหลด:156

ที่ มท 0809.5/ว50 ลงวันที่ 330 ตุลาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2559 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2559

วันที่ส่งมอบ:10/19/2015
วันที่แก้ไข:10/19/2015
ขนาดของไฟล์:125.53 kB
ดาวน์โหลด:79

ที่ มท 0810.5/ว2209 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2559

หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา

วันที่ส่งมอบ:09/24/2015
วันที่แก้ไข:09/24/2015
ขนาดของไฟล์:292.12 kB
ดาวน์โหลด:97

ที่ มท 0809.9/ว34 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 เรื่อง หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา

แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

วันที่ส่งมอบ:09/24/2015
วันที่แก้ไข:09/24/2015
ขนาดของไฟล์:32.82 kB
ดาวน์โหลด:52

ที่ มท0892.4/ว2003 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

หน้า 5 จาก 40