คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

 หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/12/2014
วันที่แก้ไข:11/12/2014
ขนาดของไฟล์:44.85 kB
ดาวน์โหลด:315

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๙๗๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/03/2014
วันที่แก้ไข:11/03/2014
ขนาดของไฟล์:5.22 MB
ดาวน์โหลด:284

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๙๑๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล

แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:299.77 kB
ดาวน์โหลด:359

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗

การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยว การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:147.26 kB
ดาวน์โหลด:288

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๓๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:345.84 kB
ดาวน์โหลด:285

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๓๓๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม

หน้า 5 จาก 30