คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท. การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/10/2015
วันที่แก้ไข:02/10/2015
ขนาดของไฟล์:1.79 MB
ดาวน์โหลด:307

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/10/2015
วันที่แก้ไข:02/10/2015
ขนาดของไฟล์:140.73 kB
ดาวน์โหลด:140

ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๒๓๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอบต.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/04/2015
วันที่แก้ไข:02/04/2015
ขนาดของไฟล์:71.01 kB
ดาวน์โหลด:150

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๗๒๔-๑๗๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๑

การจัดกสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร การจัดกสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/26/2015
วันที่แก้ไข:01/26/2015
ขนาดของไฟล์:46.1 kB
ดาวน์โหลด:178

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดกสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/09/2015
วันที่แก้ไข:01/09/2015
ขนาดของไฟล์:341.06 kB
ดาวน์โหลด:232

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๐๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘

หน้า 5 จาก 32