คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

วันที่ส่งมอบ:09/24/2015
วันที่แก้ไข:09/24/2015
ขนาดของไฟล์:32.82 kB
ดาวน์โหลด:32

ที่ มท0892.4/ว2003 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:09/23/2015
วันที่แก้ไข:09/23/2015
ขนาดของไฟล์:204.79 kB
ดาวน์โหลด:46

ที่ มท 0809.3/ว1919 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ส่งมอบ:09/08/2015
วันที่แก้ไข:09/08/2015
ขนาดของไฟล์:3.65 MB
ดาวน์โหลด:88

ที่ มท 0810.3/ว1841 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการใน อปท ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการใน อปท

วันที่ส่งมอบ:09/08/2015
วันที่แก้ไข:09/08/2015
ขนาดของไฟล์:520.82 kB
ดาวน์โหลด:32

ที่ มท 0891.3/ว1833 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/31/2015
วันที่แก้ไข:08/31/2015
ขนาดของไฟล์:99.42 kB
ดาวน์โหลด:319

ที่ มท 0809.5/ว36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

หน้า 5 จาก 39