คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:259.28 kB
ดาวน์โหลด:75

ที่ มท 0808.2/ว2052 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน

วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:199.53 kB
ดาวน์โหลด:44

ที่ มท 0809.9/ว10 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 หลักสูตร ๗ วัน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 หลักสูตร ๗ วัน

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:164.34 kB
ดาวน์โหลด:59

ที่ มท 0809.6/ว654 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 หลักสูตร ๗ วัน

การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เดือนเมษายน 2558 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เดือนเมษายน 2558

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:22.22 kB
ดาวน์โหลด:45

ที่ มท 0801.2/ว650 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เดือนเมษายน 2558

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท.

วันที่ส่งมอบ:03/24/2015
วันที่แก้ไข:03/24/2015
ขนาดของไฟล์:84.38 kB
ดาวน์โหลด:96

ที่ มท 0809.3/ว1676 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 5 จาก 34