คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:56.19 kB
ดาวน์โหลด:185

ที่  มท  0808.5/ว1242  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500

มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต. มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/07/2016
วันที่แก้ไข:06/07/2016
ขนาดของไฟล์:133.28 kB
ดาวน์โหลด:195

ที่ มท 0809.6/ว38  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.

เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/01/2016
วันที่แก้ไข:06/01/2016
ขนาดของไฟล์:2.35 MB
ดาวน์โหลด:396

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๖๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2016
วันที่แก้ไข:05/25/2016
ขนาดของไฟล์:103.53 kB
ดาวน์โหลด:700

ที่ มท 0809.5/ว21  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/24/2016
วันที่แก้ไข:05/24/2016
ขนาดของไฟล์:818.39 kB
ดาวน์โหลด:168

ที่ มท ๐๓๑๐.๔/ว๒๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ

หน้า 5 จาก 46