คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:28.01 kB
ดาวน์โหลด:288

ที่  มท  0809.2/ว73  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย  ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:41.77 kB
ดาวน์โหลด:221

ที่  มท  0809.2/ว80  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:132.55 kB
ดาวน์โหลด:258

ที่  มท  0808.5/ว1425  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/21/2016
วันที่แก้ไข:07/21/2016
ขนาดของไฟล์:592.96 kB
ดาวน์โหลด:442

ที่  มท  0810.5/ว4007  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/21/2016
วันที่แก้ไข:07/21/2016
ขนาดของไฟล์:101.73 kB
ดาวน์โหลด:354

ที่  มท  0809.2/ว65  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

หน้า 5 จาก 47