คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:132.55 kB
ดาวน์โหลด:243

ที่  มท  0808.5/ว1425  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งจะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/21/2016
วันที่แก้ไข:07/21/2016
ขนาดของไฟล์:592.96 kB
ดาวน์โหลด:424

ที่  มท  0810.5/ว4007  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/21/2016
วันที่แก้ไข:07/21/2016
ขนาดของไฟล์:101.73 kB
ดาวน์โหลด:336

ที่  มท  0809.2/ว65  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/05/2016
วันที่แก้ไข:07/05/2016
ขนาดของไฟล์:35.16 kB
ดาวน์โหลด:208

ที่  มท  0893.2/ว1312  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:269

ที่  มท  0803/ว1252  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

หน้า 5 จาก 47