คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

วันที่ส่งมอบ:05/12/2014
วันที่แก้ไข:05/12/2014
ขนาดของไฟล์:168.79 kB
ดาวน์โหลด:85

ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๖๙๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

กซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ กซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/02/2014
วันที่แก้ไข:05/02/2014
ขนาดของไฟล์:41.75 kB
ดาวน์โหลด:125

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับเป็นกรณีพิเศษ 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียน ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/01/2014
วันที่แก้ไข:04/01/2014
ขนาดของไฟล์:120.55 kB
ดาวน์โหลด:235

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๔๙๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2014
วันที่แก้ไข:03/20/2014
ขนาดของไฟล์:27.65 kB
ดาวน์โหลด:133

ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2014
วันที่แก้ไข:03/20/2014
ขนาดของไฟล์:1015.21 kB
ดาวน์โหลด:226

ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงิน
ที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง(การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
จากการปรับอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุใหม่)

หน้า 5 จาก 21