คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยว การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:147.26 kB
ดาวน์โหลด:210

ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว๓๓๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:345.84 kB
ดาวน์โหลด:229

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๓๓๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:201.27 kB
ดาวน์โหลด:210

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๔ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย

สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/16/2014
วันที่แก้ไข:10/16/2014
ขนาดของไฟล์:1.2 MB
ดาวน์โหลด:217

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘๓๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:46.02 kB
ดาวน์โหลด:190

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๓๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตร ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

หน้า 5 จาก 29