คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เดือนเมษายน 2558 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เดือนเมษายน 2558

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:22.22 kB
ดาวน์โหลด:38

ที่ มท 0801.2/ว650 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เดือนเมษายน 2558

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท.

วันที่ส่งมอบ:03/24/2015
วันที่แก้ไข:03/24/2015
ขนาดของไฟล์:84.38 kB
ดาวน์โหลด:87

ที่ มท 0809.3/ว1676 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/02/2015
วันที่แก้ไข:03/02/2015
ขนาดของไฟล์:31.2 kB
ดาวน์โหลด:136

ที่ มท 0809.4/ว366 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/02/2015
วันที่แก้ไข:03/02/2015
ขนาดของไฟล์:973.01 kB
ดาวน์โหลด:168

ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/24/2015
วันที่แก้ไข:02/24/2015
ขนาดของไฟล์:55.2 kB
ดาวน์โหลด:163

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

หน้า 5 จาก 34