คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

มาตรฐานมั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) มาตรฐานมั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

วันที่ส่งมอบ:06/03/2014
วันที่แก้ไข:06/03/2014
ขนาดของไฟล์:195.19 kB
ดาวน์โหลด:64

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานมั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน

วันที่ส่งมอบ:05/19/2014
วันที่แก้ไข:05/19/2014
ขนาดของไฟล์:202.46 kB
ดาวน์โหลด:77

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๒๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน

หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

วันที่ส่งมอบ:05/19/2014
วันที่แก้ไข:05/19/2014
ขนาดของไฟล์:155.91 kB
ดาวน์โหลด:74

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๓๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ส่งมอบ:05/19/2014
วันที่แก้ไข:05/19/2014
ขนาดของไฟล์:25.16 kB
ดาวน์โหลด:86

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๗๓๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

วันที่ส่งมอบ:05/12/2014
วันที่แก้ไข:05/12/2014
ขนาดของไฟล์:288.3 kB
ดาวน์โหลด:79

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๖๙๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 5 จาก 22