คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/09/2015
วันที่แก้ไข:01/09/2015
ขนาดของไฟล์:126.61 kB
ดาวน์โหลด:228

ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๑๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

การจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... การจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/09/2014
วันที่แก้ไข:12/09/2014
ขนาดของไฟล์:1.35 MB
ดาวน์โหลด:337

ที่ มท ๐๘๐๙.๘/ว๒๑๗๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/09/2014
วันที่แก้ไข:12/09/2014
ขนาดของไฟล์:133.25 kB
ดาวน์โหลด:339

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๒๐๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/09/2014
วันที่แก้ไข:12/09/2014
ขนาดของไฟล์:343.96 kB
ดาวน์โหลด:305

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๒๑๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/09/2014
วันที่แก้ไข:12/09/2014
ขนาดของไฟล์:27.13 kB
ดาวน์โหลด:281

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง

หน้า 5 จาก 31