คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/01/2016
วันที่แก้ไข:06/01/2016
ขนาดของไฟล์:2.35 MB
ดาวน์โหลด:472

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๖๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2016
วันที่แก้ไข:05/25/2016
ขนาดของไฟล์:103.53 kB
ดาวน์โหลด:1172

ที่ มท 0809.5/ว21  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/24/2016
วันที่แก้ไข:05/24/2016
ขนาดของไฟล์:818.39 kB
ดาวน์โหลด:218

ที่ มท ๐๓๑๐.๔/ว๒๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/23/2016
วันที่แก้ไข:05/23/2016
ขนาดของไฟล์:432.76 kB
ดาวน์โหลด:201

ที่ มท 0810.5/ว934 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/23/2016
วันที่แก้ไข:05/23/2016
ขนาดของไฟล์:106.51 kB
ดาวน์โหลด:307

ที่ มท 0808.4/ว9 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

หน้า 6 จาก 46