เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/05/2016
วันที่แก้ไข:07/05/2016
ขนาดของไฟล์:35.16 kB
ดาวน์โหลด:392

ที่  มท  0893.2/ว1312  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:463

ที่  มท  0803/ว1252  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:56.19 kB
ดาวน์โหลด:440

ที่  มท  0808.5/ว1242  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500

มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต. มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/07/2016
วันที่แก้ไข:06/07/2016
ขนาดของไฟล์:133.28 kB
ดาวน์โหลด:460

ที่ มท 0809.6/ว38  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.

เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/01/2016
วันที่แก้ไข:06/01/2016
ขนาดของไฟล์:2.35 MB
ดาวน์โหลด:795

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๖๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2016
วันที่แก้ไข:05/25/2016
ขนาดของไฟล์:103.53 kB
ดาวน์โหลด:2183

ที่ มท 0809.5/ว21  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/24/2016
วันที่แก้ไข:05/24/2016
ขนาดของไฟล์:818.39 kB
ดาวน์โหลด:417

ที่ มท ๐๓๑๐.๔/ว๒๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการออกเสียงประชามติ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/23/2016
วันที่แก้ไข:05/23/2016
ขนาดของไฟล์:432.76 kB
ดาวน์โหลด:451

ที่ มท 0810.5/ว934 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/23/2016
วันที่แก้ไข:05/23/2016
ขนาดของไฟล์:106.51 kB
ดาวน์โหลด:508

ที่ มท 0808.4/ว9 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/17/2016
วันที่แก้ไข:05/17/2016
ขนาดของไฟล์:185.43 kB
ดาวน์โหลด:475

ที่ มท 0804.5/ว2551 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

หน้า 3 จาก 24