คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/05/2016
วันที่แก้ไข:07/05/2016
ขนาดของไฟล์:35.16 kB
ดาวน์โหลด:264

ที่  มท  0893.2/ว1312  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:331

ที่  มท  0803/ว1252  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:56.19 kB
ดาวน์โหลด:311

ที่  มท  0808.5/ว1242  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500

มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต. มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/07/2016
วันที่แก้ไข:06/07/2016
ขนาดของไฟล์:133.28 kB
ดาวน์โหลด:328

ที่ มท 0809.6/ว38  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยตามมติ  ก.จ.,  ก.ท.  และ  ก.อบต.

เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/01/2016
วันที่แก้ไข:06/01/2016
ขนาดของไฟล์:2.35 MB
ดาวน์โหลด:621

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๖๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

หน้า 6 จาก 47