คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/22/2016
วันที่แก้ไข:03/22/2016
ขนาดของไฟล์:60.7 kB
ดาวน์โหลด:234

ที่ มท 0808.5/ว15 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

การดำเนินการตาม พรบ.  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การดำเนินการตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/24/2016
วันที่แก้ไข:02/24/2016
ขนาดของไฟล์:213.25 kB
ดาวน์โหลด:264

ที่ มท 0892.4/ว314 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/05/2016
วันที่แก้ไข:02/05/2016
ขนาดของไฟล์:54.26 kB
ดาวน์โหลด:316

ที่ มท 0808.4/ว1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/27/2016
วันที่แก้ไข:01/27/2016
ขนาดของไฟล์:105.07 kB
ดาวน์โหลด:281

ที่ มท 0808.2/1076-1130 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2

ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/27/2016
วันที่แก้ไข:01/27/2016
ขนาดของไฟล์:69.36 kB
ดาวน์โหลด:519

ที่ มท 0809.2/ว10 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 เรื่อง ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท.

หน้า 8 จาก 46