คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗(หลักสูตร ๗ วัน) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗(หลักสูตร ๗ วัน)

วันที่ส่งมอบ:07/08/2014
วันที่แก้ไข:07/08/2014
ขนาดของไฟล์:130.7 kB
ดาวน์โหลด:84

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๐๙๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗(หลักสูตร ๗ วัน)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (นายก/รองนายก อปท.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (นายก/รองนายก อปท.)

วันที่ส่งมอบ:07/08/2014
วันที่แก้ไข:07/08/2014
ขนาดของไฟล์:158.31 kB
ดาวน์โหลด:70

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (นายก/รองนายก อปท.)

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

วันที่ส่งมอบ:07/08/2014
วันที่แก้ไข:07/08/2014
ขนาดของไฟล์:42.38 kB
ดาวน์โหลด:76

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๐๙๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/30/2014
วันที่แก้ไข:06/30/2014
ขนาดของไฟล์:114.75 kB
ดาวน์โหลด:161

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๐๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗

การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/26/2014
วันที่แก้ไข:06/26/2014
ขนาดของไฟล์:16.84 kB
ดาวน์โหลด:198

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 4 จาก 23