คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/29/2014
วันที่แก้ไข:09/29/2014
ขนาดของไฟล์:110.01 kB
ดาวน์โหลด:151

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/24/2014
วันที่แก้ไข:09/24/2014
ขนาดของไฟล์:71.9 kB
ดาวน์โหลด:142

ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว๒๘๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจาก
การคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของ อปท. สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของ อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/22/2014
วันที่แก้ไข:09/22/2014
ขนาดของไฟล์:37.09 kB
ดาวน์โหลด:144

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๕๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของ อปท.

การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:43.32 kB
ดาวน์โหลด:153

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:179.92 kB
ดาวน์โหลด:164

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 4 จาก 27