คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/09/2014
วันที่แก้ไข:12/09/2014
ขนาดของไฟล์:343.96 kB
ดาวน์โหลด:274

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๒๒๑๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/09/2014
วันที่แก้ไข:12/09/2014
ขนาดของไฟล์:27.13 kB
ดาวน์โหลด:243

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/17/2014
วันที่แก้ไข:11/17/2014
ขนาดของไฟล์:45.53 kB
ดาวน์โหลด:238

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗)

 หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/12/2014
วันที่แก้ไข:11/12/2014
ขนาดของไฟล์:44.85 kB
ดาวน์โหลด:292

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๙๗๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/03/2014
วันที่แก้ไข:11/03/2014
ขนาดของไฟล์:5.22 MB
ดาวน์โหลด:256

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๙๑๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล

หน้า 4 จาก 29