คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

วันที่ส่งมอบ:05/23/2016
วันที่แก้ไข:05/23/2016
ขนาดของไฟล์:106.51 kB
ดาวน์โหลด:77

ที่ มท 0808.4/ว9 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:05/17/2016
วันที่แก้ไข:05/17/2016
ขนาดของไฟล์:185.43 kB
ดาวน์โหลด:97

ที่ มท 0804.5/ว2551 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพ

วันที่ส่งมอบ:05/17/2016
วันที่แก้ไข:05/17/2016
ขนาดของไฟล์:188.92 kB
ดาวน์โหลด:65

ที่ มท 0809.6/ว35 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด

แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

วันที่ส่งมอบ:05/17/2016
วันที่แก้ไข:05/17/2016
ขนาดของไฟล์:52.3 kB
ดาวน์โหลด:70

ที่ มท 0809.6/ว34 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

วันที่ส่งมอบ:04/18/2016
วันที่แก้ไข:04/18/2016
ขนาดของไฟล์:6.8 MB
ดาวน์โหลด:80

ที่ มท 0892.4/ว701 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 เรื่อง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

หน้า 4 จาก 44