คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/02/2015
วันที่แก้ไข:03/02/2015
ขนาดของไฟล์:973.01 kB
ดาวน์โหลด:140

ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/24/2015
วันที่แก้ไข:02/24/2015
ขนาดของไฟล์:55.2 kB
ดาวน์โหลด:157

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/24/2015
วันที่แก้ไข:02/24/2015
ขนาดของไฟล์:75.47 kB
ดาวน์โหลด:150

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๔๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/23/2015
วันที่แก้ไข:02/23/2015
ขนาดของไฟล์:76.08 kB
ดาวน์โหลด:113

ที่ มท ๐201.2/ว0933 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๘)

การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/10/2015
วันที่แก้ไข:02/10/2015
ขนาดของไฟล์:52.41 kB
ดาวน์โหลด:208

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร

หน้า 4 จาก 32