คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปี  พ.ศ.๒๕๕๘ แก่โรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ แก่โรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:228.63 kB
ดาวน์โหลด:126

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปี
พ.ศ.๒๕๕๘ แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๓) ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๓)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:142.35 kB
ดาวน์โหลด:257

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๔๒๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/08/2014
วันที่แก้ไข:07/08/2014
ขนาดของไฟล์:133.85 kB
ดาวน์โหลด:124

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๐๙๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗(หลักสูตร ๗ วัน) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗(หลักสูตร ๗ วัน)

วันที่ส่งมอบ:07/08/2014
วันที่แก้ไข:07/08/2014
ขนาดของไฟล์:130.7 kB
ดาวน์โหลด:91

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๐๙๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗(หลักสูตร ๗ วัน)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (นายก/รองนายก อปท.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (นายก/รองนายก อปท.)

วันที่ส่งมอบ:07/08/2014
วันที่แก้ไข:07/08/2014
ขนาดของไฟล์:158.31 kB
ดาวน์โหลด:78

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (นายก/รองนายก อปท.)

หน้า 4 จาก 24