คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/30/2014
วันที่แก้ไข:06/30/2014
ขนาดของไฟล์:114.75 kB
ดาวน์โหลด:139

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๐๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗

การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/26/2014
วันที่แก้ไข:06/26/2014
ขนาดของไฟล์:16.84 kB
ดาวน์โหลด:161

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

วันที่ส่งมอบ:06/19/2014
วันที่แก้ไข:06/19/2014
ขนาดของไฟล์:157.53 kB
ดาวน์โหลด:82

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

อแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔) อแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/17/2014
วันที่แก้ไข:06/17/2014
ขนาดของไฟล์:157.53 kB
ดาวน์โหลด:102

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแก้ไขเลขที่ฉบับของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๔)

กซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/17/2014
วันที่แก้ไข:06/17/2014
ขนาดของไฟล์:19.82 kB
ดาวน์โหลด:128

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๒๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า 4 จาก 23