คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ส่งมอบ:08/21/2015
วันที่แก้ไข:08/21/2015
ขนาดของไฟล์:192.69 kB
ดาวน์โหลด:50

ที่ มท 0808.5/ว41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาต การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาต

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:992.07 kB
ดาวน์โหลด:584

ที่ มท 0809.9/ว25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS)

วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:130.23 kB
ดาวน์โหลด:71

ที่ มท 0810.5/ว1551 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS)

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:07/21/2015
วันที่แก้ไข:07/21/2015
ขนาดของไฟล์:280.83 kB
ดาวน์โหลด:62

ที่ มท 0810.3/ว1440 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

วันที่ส่งมอบ:07/15/2015
วันที่แก้ไข:07/15/2015
ขนาดของไฟล์:166.97 kB
ดาวน์โหลด:81

ที่ มท 0807.3/ว1413 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หน้า 4 จาก 37