คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

นวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:46.02 kB
ดาวน์โหลด:123

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๓๓๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตร ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:90.64 kB
ดาวน์โหลด:151

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๓๑๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/14/2014
วันที่แก้ไข:10/14/2014
ขนาดของไฟล์:326.85 kB
ดาวน์โหลด:149

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๗๙๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗

ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/29/2014
วันที่แก้ไข:09/29/2014
ขนาดของไฟล์:110.01 kB
ดาวน์โหลด:195

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๓๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/24/2014
วันที่แก้ไข:09/24/2014
ขนาดของไฟล์:71.9 kB
ดาวน์โหลด:181

ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว๒๘๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจาก
การคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน้า 4 จาก 27