คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/12/2016
วันที่แก้ไข:09/12/2016
ขนาดของไฟล์:91.05 kB
ดาวน์โหลด:223

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/17/2016
วันที่แก้ไข:08/17/2016
ขนาดของไฟล์:337.88 kB
ดาวน์โหลด:280

ที่  มท  0892.2/ว1567  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/17/2016
วันที่แก้ไข:08/17/2016
ขนาดของไฟล์:85.09 kB
ดาวน์โหลด:354

ที่  มท  0809.3/ว1561  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2559  เรื่อง  แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:28.01 kB
ดาวน์โหลด:280

ที่  มท  0809.2/ว73  ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย  ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/27/2016
วันที่แก้ไข:07/27/2016
ขนาดของไฟล์:41.77 kB
ดาวน์โหลด:207

ที่  มท  0809.2/ว80  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หน้า 4 จาก 47