คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง

วันที่ส่งมอบ:11/17/2015
วันที่แก้ไข:11/17/2015
ขนาดของไฟล์:87.5 kB
ดาวน์โหลด:38

ที่ มท 0809.3/ว2463 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งในระบบแท่ง

การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

วันที่ส่งมอบ:11/17/2015
วันที่แก้ไข:11/17/2015
ขนาดของไฟล์:26.82 kB
ดาวน์โหลด:11

ที่ มท 0810.5/ว2427 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:11/11/2015
วันที่แก้ไข:11/11/2015
ขนาดของไฟล์:298.36 kB
ดาวน์โหลด:78

ที่ มท 0809.5/ว50 ลงวันที่ 330 ตุลาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2559 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2559

วันที่ส่งมอบ:10/19/2015
วันที่แก้ไข:10/19/2015
ขนาดของไฟล์:125.53 kB
ดาวน์โหลด:54

ที่ มท 0810.5/ว2209 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ 2559

หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา

วันที่ส่งมอบ:09/24/2015
วันที่แก้ไข:09/24/2015
ขนาดของไฟล์:292.12 kB
ดาวน์โหลด:71

ที่ มท 0809.9/ว34 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 เรื่อง หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา

หน้า 4 จาก 39