คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:54.02 kB
ดาวน์โหลด:99

ที่ มท0809.5/ว5 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559)

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:68.79 kB
ดาวน์โหลด:141

ที่ มท 0809.3/ว71 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2016
วันที่แก้ไข:01/08/2016
ขนาดของไฟล์:129.52 kB
ดาวน์โหลด:239

ที่ มท 0809.2/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2016
วันที่แก้ไข:01/08/2016
ขนาดของไฟล์:78.53 kB
ดาวน์โหลด:212

ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/28/2015
วันที่แก้ไข:12/28/2015
ขนาดของไฟล์:95.14 kB
ดาวน์โหลด:270

ที่ มท 0809.3/ว12 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หน้า 4 จาก 41