คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

วันที่ส่งมอบ:07/08/2015
วันที่แก้ไข:07/08/2015
ขนาดของไฟล์:108.74 kB
ดาวน์โหลด:51

ที่ มท 0810.5/ว1377 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว

การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

วันที่ส่งมอบ:06/24/2015
วันที่แก้ไข:06/24/2015
ขนาดของไฟล์:363.65 kB
ดาวน์โหลด:47

ที่ มท 0810.4/ว1273 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เรื่อง การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558

โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

วันที่ส่งมอบ:06/24/2015
วันที่แก้ไข:06/24/2015
ขนาดของไฟล์:237.19 kB
ดาวน์โหลด:37

ที่ มท 0809.1/ว1235 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร“ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16)

วันที่ส่งมอบ:06/24/2015
วันที่แก้ไข:06/24/2015
ขนาดของไฟล์:63.15 kB
ดาวน์โหลด:41

ที่ มท 0808.5/ว1284 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16)

 แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน

วันที่ส่งมอบ:06/11/2015
วันที่แก้ไข:06/11/2015
ขนาดของไฟล์:938.27 kB
ดาวน์โหลด:58

ที่ มท 0809.5/ว22 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน

หน้า 4 จาก 35