คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน “ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน “ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/12/2013
วันที่แก้ไข:07/12/2013
ขนาดของไฟล์:111.62 kB
ดาวน์โหลด:303

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน “ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”

การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๙) การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๙)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/25/2013
วันที่แก้ไข:06/25/2013
ขนาดของไฟล์:17.46 kB
ดาวน์โหลด:226

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผล
บังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
(ฉบับที่ ๙)

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:181.63 kB
ดาวน์โหลด:558

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:19.05 kB
ดาวน์โหลด:268

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๓๙๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบ
นโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง

 การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/12/2013
วันที่แก้ไข:06/12/2013
ขนาดของไฟล์:293.46 kB
ดาวน์โหลด:345

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๒๒๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเมือง

หน้า 4 จาก 17