คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:179.92 kB
ดาวน์โหลด:130

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗

การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:66.26 kB
ดาวน์โหลด:133

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น

ประกาศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่องการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ประกาศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่องการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/01/2014
วันที่แก้ไข:09/01/2014
ขนาดของไฟล์:58.59 kB
ดาวน์โหลด:140

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่องการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ พ.ศ.๒๕๕๗

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/05/2014
วันที่แก้ไข:08/05/2014
ขนาดของไฟล์:78.67 kB
ดาวน์โหลด:191

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/28/2014
วันที่แก้ไข:07/28/2014
ขนาดของไฟล์:719.16 kB
ดาวน์โหลด:179

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๘๙๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว

หน้า 4 จาก 26