คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

วันที่ส่งมอบ:11/23/2015
วันที่แก้ไข:11/23/2015
ขนาดของไฟล์:188.94 kB
ดาวน์โหลด:84

ที่ มท 0892.4/ว2516 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/23/2015
วันที่แก้ไข:11/23/2015
ขนาดของไฟล์:639.2 kB
ดาวน์โหลด:240

ที่ มท 0809.5/ว52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง)

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/23/2015
วันที่แก้ไข:11/23/2015
ขนาดของไฟล์:339.84 kB
ดาวน์โหลด:140

ที่ มท 0809.3/ว2482 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ส่งมอบ:11/17/2015
วันที่แก้ไข:11/17/2015
ขนาดของไฟล์:72.64 kB
ดาวน์โหลด:64

ที่ มท 0809.2/ว2470 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง

วันที่ส่งมอบ:11/17/2015
วันที่แก้ไข:11/17/2015
ขนาดของไฟล์:87.5 kB
ดาวน์โหลด:63

ที่ มท 0809.3/ว2463 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งในระบบแท่ง

หน้า 4 จาก 40