คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:04/22/2015
วันที่แก้ไข:04/22/2015
ขนาดของไฟล์:141.19 kB
ดาวน์โหลด:51

ที่ มท 0809.3/ว2258 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"

วันที่ส่งมอบ:04/22/2015
วันที่แก้ไข:04/22/2015
ขนาดของไฟล์:200.82 kB
ดาวน์โหลด:47

ที่ มท 0809.1/ว1 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:259.28 kB
ดาวน์โหลด:64

ที่ มท 0808.2/ว2052 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน

วันที่ส่งมอบ:04/20/2015
วันที่แก้ไข:04/20/2015
ขนาดของไฟล์:199.53 kB
ดาวน์โหลด:35

ที่ มท 0809.9/ว10 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 หลักสูตร ๗ วัน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 หลักสูตร ๗ วัน

วันที่ส่งมอบ:04/07/2015
วันที่แก้ไข:04/07/2015
ขนาดของไฟล์:164.34 kB
ดาวน์โหลด:49

ที่ มท 0809.6/ว654 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 หลักสูตร ๗ วัน

หน้า 4 จาก 34