คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/24/2012
วันที่แก้ไข:04/24/2012
ขนาดของไฟล์:181.89 kB
ดาวน์โหลด:122

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:05/14/2012
วันที่แก้ไข:05/14/2012
ขนาดของไฟล์:220.99 kB
ดาวน์โหลด:21

ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว๔๒๗๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

เรื่อง ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:05/16/2012
วันที่แก้ไข:05/16/2012
ขนาดของไฟล์:72.97 kB
ดาวน์โหลด:24

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ (ศพส.จ.) เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ (ศพส.จ.)

วันที่ส่งมอบ:05/30/2012
วันที่แก้ไข:05/30/2012
ขนาดของไฟล์:250.9 kB
ดาวน์โหลด:27

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ส่งมอบ:05/30/2012
วันที่แก้ไข:05/30/2012
ขนาดของไฟล์:18.09 kB
ดาวน์โหลด:15

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๓๗๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 5 จาก 47