เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/24/2012
วันที่แก้ไข:04/24/2012
ขนาดของไฟล์:181.89 kB
ดาวน์โหลด:126

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:05/14/2012
วันที่แก้ไข:05/14/2012
ขนาดของไฟล์:220.99 kB
ดาวน์โหลด:21

ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว๔๒๗๘ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

เรื่อง ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ส่งมอบ:05/16/2012
วันที่แก้ไข:05/16/2012
ขนาดของไฟล์:72.97 kB
ดาวน์โหลด:24

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอข้อมูลโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ (ศพส.จ.) เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ (ศพส.จ.)

วันที่ส่งมอบ:05/30/2012
วันที่แก้ไข:05/30/2012
ขนาดของไฟล์:250.9 kB
ดาวน์โหลด:34

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ส่งมอบ:05/30/2012
วันที่แก้ไข:05/30/2012
ขนาดของไฟล์:18.09 kB
ดาวน์โหลด:15

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๓๗๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย / บุคคลต้นแบบตามโครงการ “มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ” เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย / บุคคลต้นแบบตามโครงการ “มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ”

วันที่ส่งมอบ:05/30/2012
วันที่แก้ไข:05/30/2012
ขนาดของไฟล์:76.49 kB
ดาวน์โหลด:6

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย / บุคคลต้นแบบตามโครงการ “มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ”

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี

วันที่ส่งมอบ:05/31/2012
วันที่แก้ไข:05/31/2012
ขนาดของไฟล์:94.46 kB
ดาวน์โหลด:48

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/11/2012
วันที่แก้ไข:06/11/2012
ขนาดของไฟล์:80.74 kB
ดาวน์โหลด:116

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๔๕๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรณีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

วันที่ส่งมอบ:06/11/2012
วันที่แก้ไข:06/11/2012
ขนาดของไฟล์:250.94 kB
ดาวน์โหลด:9

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๑๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕

 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/19/2012
วันที่แก้ไข:06/19/2012
ขนาดของไฟล์:110.87 kB
ดาวน์โหลด:112

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙

หน้า 3 จาก 24