เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2013
วันที่แก้ไข:01/08/2013
ขนาดของไฟล์:107.87 kB
ดาวน์โหลด:1383

ที่ มท ๐๘๐๗.๔/ว๓๔๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
เชิงบูรณาการ (CEO)

เรื่อง การดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เรื่อง การดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/11/2013
วันที่แก้ไข:03/11/2013
ขนาดของไฟล์:97.46 kB
ดาวน์โหลด:1363

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๕๘๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท. การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/10/2015
วันที่แก้ไข:02/10/2015
ขนาดของไฟล์:1.79 MB
ดาวน์โหลด:1286

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๒๓๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:68.79 kB
ดาวน์โหลด:1282

ที่ มท 0809.3/ว71 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

 เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญบำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญบำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/11/2013
วันที่แก้ไข:03/11/2013
ขนาดของไฟล์:75.64 kB
ดาวน์โหลด:1229

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๖๒๕ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ
บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/31/2015
วันที่แก้ไข:08/31/2015
ขนาดของไฟล์:143.28 kB
ดาวน์โหลด:1213

ที่ มท 0809.9/ว29 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/12/2013
วันที่แก้ไข:09/12/2013
ขนาดของไฟล์:291.58 kB
ดาวน์โหลด:1193

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๙๒๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:2.48 MB
ดาวน์โหลด:1167

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๘๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๔)

 การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/12/2013
วันที่แก้ไข:06/12/2013
ขนาดของไฟล์:293.46 kB
ดาวน์โหลด:1159

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๒๒๒๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเมือง

mn34681 mn34681

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2013
วันที่แก้ไข:01/08/2013
ขนาดของไฟล์:156.93 kB
ดาวน์โหลด:1152

ที่ มท ๐๘๐๗.๔/ว๓๔๖๘ - ๓๔๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน

หน้า 3 จาก 24