คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/10/2012
วันที่แก้ไข:07/10/2012
ขนาดของไฟล์:369.16 kB
ดาวน์โหลด:142

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/11/2013
วันที่แก้ไข:03/11/2013
ขนาดของไฟล์:128.98 kB
ดาวน์โหลด:919

ที่ สปท. ๐๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

วันที่ส่งมอบ:06/11/2012
วันที่แก้ไข:06/11/2012
ขนาดของไฟล์:250.94 kB
ดาวน์โหลด:8

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๑๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕

เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชน เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชน

วันที่ส่งมอบ:03/20/2012
วันที่แก้ไข:03/20/2012
ขนาดของไฟล์:226.32 kB
ดาวน์โหลด:21

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชนเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/22/2012
วันที่แก้ไข:06/22/2012
ขนาดของไฟล์:33.87 kB
ดาวน์โหลด:647

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖๓๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒

หน้า 5 จาก 46