คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:299.77 kB
ดาวน์โหลด:581

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗

เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:06/28/2012
วันที่แก้ไข:06/28/2012
ขนาดของไฟล์:20 kB
ดาวน์โหลด:36

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/10/2012
วันที่แก้ไข:07/10/2012
ขนาดของไฟล์:369.16 kB
ดาวน์โหลด:146

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/11/2013
วันที่แก้ไข:03/11/2013
ขนาดของไฟล์:128.98 kB
ดาวน์โหลด:962

ที่ สปท. ๐๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

วันที่ส่งมอบ:06/11/2012
วันที่แก้ไข:06/11/2012
ขนาดของไฟล์:250.94 kB
ดาวน์โหลด:8

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๑๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕

หน้า 5 จาก 47