เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:299.77 kB
ดาวน์โหลด:682

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๘๘๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขบัญชีท้ายประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗

เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:06/28/2012
วันที่แก้ไข:06/28/2012
ขนาดของไฟล์:20 kB
ดาวน์โหลด:38

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖๖๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง เร่งรัดการสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕

เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/10/2012
วันที่แก้ไข:07/10/2012
ขนาดของไฟล์:369.16 kB
ดาวน์โหลด:148

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/11/2013
วันที่แก้ไข:03/11/2013
ขนาดของไฟล์:128.98 kB
ดาวน์โหลด:1074

ที่ สปท. ๐๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

วันที่ส่งมอบ:06/11/2012
วันที่แก้ไข:06/11/2012
ขนาดของไฟล์:250.94 kB
ดาวน์โหลด:9

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว๑๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕

เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชน เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชน

วันที่ส่งมอบ:03/20/2012
วันที่แก้ไข:03/20/2012
ขนาดของไฟล์:226.32 kB
ดาวน์โหลด:21

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชนเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/22/2012
วันที่แก้ไข:06/22/2012
ขนาดของไฟล์:33.87 kB
ดาวน์โหลด:772

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๖๓๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี

วันที่ส่งมอบ:03/20/2012
วันที่แก้ไข:03/20/2012
ขนาดของไฟล์:190.38 kB
ดาวน์โหลด:13

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๙

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:07/10/2012
วันที่แก้ไข:07/10/2012
ขนาดของไฟล์:237.56 kB
ดาวน์โหลด:22

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๙๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/18/2013
วันที่แก้ไข:04/18/2013
ขนาดของไฟล์:93.43 kB
ดาวน์โหลด:1127

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๙๒๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖

หน้า 3 จาก 24