เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย / บุคคลต้นแบบตามโครงการ “มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ” เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย / บุคคลต้นแบบตามโครงการ “มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ”

วันที่ส่งมอบ:05/30/2012
วันที่แก้ไข:05/30/2012
ขนาดของไฟล์:76.49 kB
ดาวน์โหลด:6

ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย / บุคคลต้นแบบตามโครงการ “มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ”

เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:03/20/2012
วันที่แก้ไข:03/20/2012
ขนาดของไฟล์:238.41 kB
ดาวน์โหลด:6

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง งวดที่ ๑

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

วันที่ส่งมอบ:02/13/2018
วันที่แก้ไข:02/13/2018
ขนาดของไฟล์:38.37 kB
ดาวน์โหลด:3

สป 0023.3/ว 56  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๔ เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:04/23/2012
วันที่แก้ไข:04/23/2012
ขนาดของไฟล์:ว่างเปล่า
ดาวน์โหลด:3

ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๔

หน้า 24 จาก 24