เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/24/2015
วันที่แก้ไข:02/24/2015
ขนาดของไฟล์:55.2 kB
ดาวน์โหลด:3573

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:181.63 kB
ดาวน์โหลด:2651

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/02/2015
วันที่แก้ไข:03/02/2015
ขนาดของไฟล์:973.01 kB
ดาวน์โหลด:2236

ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:179.92 kB
ดาวน์โหลด:2230

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2016
วันที่แก้ไข:05/25/2016
ขนาดของไฟล์:103.53 kB
ดาวน์โหลด:2112

ที่ มท 0809.5/ว21  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.,  ก.ท.,ก.อบต.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/16/2015
วันที่แก้ไข:12/16/2015
ขนาดของไฟล์:355.79 kB
ดาวน์โหลด:2038

ที่ มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/10/2013
วันที่แก้ไข:04/10/2013
ขนาดของไฟล์:93.48 kB
ดาวน์โหลด:1980

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี
๒๕๕๕

การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาต การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาต

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/24/2015
วันที่แก้ไข:07/24/2015
ขนาดของไฟล์:992.07 kB
ดาวน์โหลด:1957

ที่ มท 0809.9/ว25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:1.33 MB
ดาวน์โหลด:1928

ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๘๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓)

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/21/2015
วันที่แก้ไข:07/21/2015
ขนาดของไฟล์:280.83 kB
ดาวน์โหลด:1851

ที่ มท 0810.3/ว1440 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 24