คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักปลัดเทศบาล

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:181.63 kB
ดาวน์โหลด:2514

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๓๗๘ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูล
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/11/2015
วันที่แก้ไข:11/11/2015
ขนาดของไฟล์:298.36 kB
ดาวน์โหลด:2424

ที่ มท 0809.5/ว50 ลงวันที่ 330 ตุลาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/02/2015
วันที่แก้ไข:03/02/2015
ขนาดของไฟล์:973.01 kB
ดาวน์โหลด:1963

ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/04/2014
วันที่แก้ไข:09/04/2014
ขนาดของไฟล์:179.92 kB
ดาวน์โหลด:1917

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๗๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/10/2013
วันที่แก้ไข:04/10/2013
ขนาดของไฟล์:93.48 kB
ดาวน์โหลด:1880

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี
๒๕๕๕

หน้า 2 จาก 47