เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองการศึกษา


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/09/2020
วันที่แก้ไข:03/09/2020
ขนาดของไฟล์:32.14 kB
ดาวน์โหลด:1199

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/05/2020
วันที่แก้ไข:03/05/2020
ขนาดของไฟล์:1.48 MB
ดาวน์โหลด:909

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 652 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/05/2020
วันที่แก้ไข:02/05/2020
ขนาดของไฟล์:2.37 MB
ดาวน์โหลด:300

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 275 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/13/2019
วันที่แก้ไข:12/13/2019
ขนาดของไฟล์:1.11 MB
ดาวน์โหลด:2420

หนังสือ ที่ มท 0816.4/ว 5005 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2019
วันที่แก้ไข:09/16/2019
ขนาดของไฟล์:32.78 kB
ดาวน์โหลด:875

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3678 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/05/2019
วันที่แก้ไข:09/05/2019
ขนาดของไฟล์:41.24 kB
ดาวน์โหลด:819

หนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 34 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/05/2019
วันที่แก้ไข:09/05/2019
ขนาดของไฟล์:1.71 MB
ดาวน์โหลด:7682

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/02/2019
วันที่แก้ไข:04/02/2019
ขนาดของไฟล์:1.62 MB
ดาวน์โหลด:9621

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1325 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/02/2019
วันที่แก้ไข:04/02/2019
ขนาดของไฟล์:1.85 MB
ดาวน์โหลด:1910

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1324 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงฯ

ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด อปท. ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด อปท.

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:70.9 kB
ดาวน์โหลด:3084

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1215  ลงวันที่ 27 เมษายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 19