เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสวัสดิการสังคม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/09/2020
วันที่แก้ไข:03/09/2020
ขนาดของไฟล์:76.09 kB
ดาวน์โหลด:174

หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว 667 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/05/2020
วันที่แก้ไข:03/05/2020
ขนาดของไฟล์:1.45 MB
ดาวน์โหลด:818

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/09/2019
วันที่แก้ไข:10/09/2019
ขนาดของไฟล์:46.96 kB
ดาวน์โหลด:583

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 4043 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

การสำรวจข้อมูลฯ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ การสำรวจข้อมูลฯ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/29/2019
วันที่แก้ไข:03/29/2019
ขนาดของไฟล์:142.27 kB
ดาวน์โหลด:908

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1266  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5

การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2018
วันที่แก้ไข:06/20/2018
ขนาดของไฟล์:62.79 kB
ดาวน์โหลด:1014

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0815.2/ว 1730  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561  เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/30/2018
วันที่แก้ไข:03/30/2018
ขนาดของไฟล์:49.39 kB
ดาวน์โหลด:794

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 845  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561  เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:ไม่รู้สถานะ
ดาวน์โหลด:512

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 523  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:27.77 kB
ดาวน์โหลด:2178

หนังสือ ที่ มท 0803.2/ว 560  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

การโอนจัดสรร  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/07/2017
วันที่แก้ไข:04/07/2017
ขนาดของไฟล์:187.78 kB
ดาวน์โหลด:1544

มท 0808.2/3280 - 3355  ลงวันที่  30  มีนาคม  2560  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2560)

แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2560 แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2560

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/26/2017
วันที่แก้ไข:01/26/2017
ขนาดของไฟล์:40.52 kB
ดาวน์โหลด:1875

มท 0810.6/ว 146  ลงวันที่  23  มกราคม  2560  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้า 1 จาก 12