เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการช่าง


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/11/2019
วันที่แก้ไข:09/11/2019
ขนาดของไฟล์:2.63 MB
ดาวน์โหลด:377

หนังสือประทับตรา ที่ มท 0808.2/ว 3568 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีงานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา

แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:2.28 MB
ดาวน์โหลด:452

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3137 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนฯ คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/09/2019
วันที่แก้ไข:08/09/2019
ขนาดของไฟล์:645.21 kB
ดาวน์โหลด:495

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 3111 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/02/2019
วันที่แก้ไข:04/02/2019
ขนาดของไฟล์:2.14 MB
ดาวน์โหลด:7900

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/29/2019
วันที่แก้ไข:03/29/2019
ขนาดของไฟล์:6.47 MB
ดาวน์โหลด:544

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1274  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:396.67 kB
ดาวน์โหลด:844

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1228  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:4.98 MB
ดาวน์โหลด:1039

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 692 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561  เรื่อง แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:483.45 kB
ดาวน์โหลด:1393

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 734 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     พ.ศ.2560

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:ไม่รู้สถานะ
ดาวน์โหลด:525

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 523  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:1.73 MB
ดาวน์โหลด:913

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 536  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หน้า 1 จาก 3