เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการช่าง


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/02/2019
วันที่แก้ไข:04/02/2019
ขนาดของไฟล์:2.14 MB
ดาวน์โหลด:4008

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/29/2019
วันที่แก้ไข:03/29/2019
ขนาดของไฟล์:6.47 MB
ดาวน์โหลด:171

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1274  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:396.67 kB
ดาวน์โหลด:377

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1228  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:4.98 MB
ดาวน์โหลด:512

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 692 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561  เรื่อง แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:483.45 kB
ดาวน์โหลด:852

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 734 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     พ.ศ.2560

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:ไม่รู้สถานะ
ดาวน์โหลด:309

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 523  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:1.73 MB
ดาวน์โหลด:409

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 536  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:1.15 MB
ดาวน์โหลด:381

หนังสือ ที่ มท 0803.2/ว 548  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/02/2016
วันที่แก้ไข:11/02/2016
ขนาดของไฟล์:778.09 kB
ดาวน์โหลด:521

ที่  มท  0803.3/ว2207  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2559  เรื่อง  ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/02/2016
วันที่แก้ไข:11/02/2016
ขนาดของไฟล์:185.24 kB
ดาวน์โหลด:819

ที่  มท  0804.5/ว6137  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 3