เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำนักการช่าง


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:2.28 MB
ดาวน์โหลด:214

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3137 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:1.73 MB
ดาวน์โหลด:579

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 536  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:396.67 kB
ดาวน์โหลด:553

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1228  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/19/2018
วันที่แก้ไข:03/19/2018
ขนาดของไฟล์:4.98 MB
ดาวน์โหลด:731

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 692 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561  เรื่อง แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/24/2012
วันที่แก้ไข:04/24/2012
ขนาดของไฟล์:21.8 kB
ดาวน์โหลด:167

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:05/31/2012
วันที่แก้ไข:05/31/2012
ขนาดของไฟล์:75.55 kB
ดาวน์โหลด:21

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๔๐๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.๒๕๕๕

เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางและวิธี ปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางและวิธี ปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/18/2013
วันที่แก้ไข:04/18/2013
ขนาดของไฟล์:428.13 kB
ดาวน์โหลด:1719

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๕๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางและวิธี
ปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ารบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ารบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/29/2014
วันที่แก้ไข:09/29/2014
ขนาดของไฟล์:215.12 kB
ดาวน์โหลด:1105

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๑๖๓๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน)

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/28/2018
วันที่แก้ไข:02/28/2018
ขนาดของไฟล์:ไม่รู้สถานะ
ดาวน์โหลด:386

หนังสือ ที่ มท 0803.3/ว 523  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2561

สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/21/2015
วันที่แก้ไข:08/21/2015
ขนาดของไฟล์:60.45 kB
ดาวน์โหลด:603

ที่ มท 0810.5/ว1728 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เรื่อง สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน้า 1 จาก 3