เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ทุกส่วนราชการ

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/27/2019
วันที่แก้ไข:05/27/2019
ขนาดของไฟล์:149.06 kB
ดาวน์โหลด:148

หนังสือ ที่ มท 0819.2/ว 2026 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ

การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/27/2019
วันที่แก้ไข:05/27/2019
ขนาดของไฟล์:135.73 kB
ดาวน์โหลด:133

หนังสือ ที่ มท 0810.7/ว 2024 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Local Performance Assessment : LPA  ประจำปี 2562 Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/29/2019
วันที่แก้ไข:03/29/2019
ขนาดของไฟล์:147.66 kB
ดาวน์โหลด:328

หนังสือ ที่ มท 0810.7/ว 1428  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2561 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:3.56 MB
ดาวน์โหลด:564

หนังสือ ที่ สป 0023.2/ว 1355  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2561

การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2018
วันที่แก้ไข:05/07/2018
ขนาดของไฟล์:71.1 kB
ดาวน์โหลด:525

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1232  ลงวันที่ 30 เมษายน 2561  เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ-ครั้งที่-4_2561 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ-ครั้งที่-4_2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/18/2018
วันที่แก้ไข:04/18/2018
ขนาดของไฟล์:5.44 MB
ดาวน์โหลด:603

แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ-ครั้งที่-4_2561

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/11/2018
วันที่แก้ไข:04/11/2018
ขนาดของไฟล์:75.23 kB
ดาวน์โหลด:2426

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/11/2018
วันที่แก้ไข:04/11/2018
ขนาดของไฟล์:112.25 kB
ดาวน์โหลด:564

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 58  ลงวันที่ 5 เมษายน 2561  เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2561

แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/10/2018
วันที่แก้ไข:04/10/2018
ขนาดของไฟล์:5.39 MB
ดาวน์โหลด:631

แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/02/2018
วันที่แก้ไข:04/02/2018
ขนาดของไฟล์:641.17 kB
ดาวน์โหลด:505

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 902 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

หน้า 1 จาก 5