เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2020
วันที่แก้ไข:03/20/2020
ขนาดของไฟล์:48.64 kB
ดาวน์โหลด:3702

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2020
วันที่แก้ไข:03/20/2020
ขนาดของไฟล์:1.75 MB
ดาวน์โหลด:1079

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 870 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/09/2020
วันที่แก้ไข:03/09/2020
ขนาดของไฟล์:32.14 kB
ดาวน์โหลด:804

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1353 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/05/2020
วันที่แก้ไข:03/05/2020
ขนาดของไฟล์:1.48 MB
ดาวน์โหลด:608

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 652 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/04/2020
วันที่แก้ไข:02/04/2020
ขนาดของไฟล์:260.82 kB
ดาวน์โหลด:131

หนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 195 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563ฯ ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563ฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/04/2020
วันที่แก้ไข:02/04/2020
ขนาดของไฟล์:5.6 MB
ดาวน์โหลด:161

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 279 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีฯ ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซีฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/04/2020
วันที่แก้ไข:02/04/2020
ขนาดของไฟล์:674.66 kB
ดาวน์โหลด:158

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 263 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา

ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/09/2019
วันที่แก้ไข:10/09/2019
ขนาดของไฟล์:325.96 kB
ดาวน์โหลด:358

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4023 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563

การแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/30/2019
วันที่แก้ไข:09/30/2019
ขนาดของไฟล์:448.6 kB
ดาวน์โหลด:432

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3936 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล

ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะฯ ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/14/2019
วันที่แก้ไข:08/14/2019
ขนาดของไฟล์:59.47 kB
ดาวน์โหลด:430

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3143 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1 จาก 8